Til innholdet

Prosjektnummer

901739

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901739
Status: Pågår
Startdato: 22.11.2021
Sluttdato: 01.09.2022

System for automatisk merking rund tørrfisk

​I november 2019 startet Tørrfisk fra Lofoten AS (TFL) arbeidet med å implementere det beskyttede geografiske merket “Tørrfisk fra Lofoten-IGP” i det italienske markedet. Autentisiteten til de “TFL-IGP”-sertifiserte produktene ute i markedet blir i dag bekreftet gjennom merking på emballasjen og gjennom salgsdokumenter.

TFL opplever at veien fra produsent til siste ledd i distribusjonen kan være ganske lang og at opprinnelsesbudskapet og forståelsen for de grunnleggende verdiene til produktet forsvinner gjennom verdikjeden hvis en ikke har et merke som følger produktet. Det kan også bidra til tvil om produktets genuitet.
 
For å øke kunnskapen og tryggheten til merket, og for å øke sporbarheten til produktet ønsker Tørrfisk fra Lofoten AS å merke tørrfisk på individnivå. Ideen med merket er at det skal inneholde konsortiets logo, QR-code for Block chain (inneholde informasjon om konsortiet, produktet og sertifikater/godkjennelser) samt ha en nummerserie slik at produktet kan spores tilbake til produsent og lotnr. (partinummer) på produktet ved salg fra produsent/eksportør. Sporingen gjøres ved at hver produsent loggfører nummerserien som benyttet i hver lot. Dette kan også gjøres helt ned på kvalitetsnivå.
 
TFL ønsker å gjøre forsøk på hvilken type merking/merke som kan benyttes ut ifra den behandling tørrfisken får i markedet. For eksempel valses tørrfisken i Veneto-regionen, noe som vil medføre at merket blir utsatt for større ytre belastninger. Videre må det utredes og utvikles en maskin (mest sannsynlig en ekstra tilpasset påføringsmodul til en eksisterende maskin) for påføring av merket. Det er gjort noen vurderinger, og en har kommet fram til en spesiell metode som man ønsker å teste ut i samarbeid med selskapet Bacco AS som har kompetanse på dette området. Da har relevant prosjekterfaring blant annet med klippfiskindustrien, individmerking ved Bacco Tag for klippfisk, Bacco Tagg for oppdrettsfisk (seabass, seabream),  og HandTag for tilnærmet alle typer fisk.
 
Tilbakemeldingene fra markedet er at Tørrfisk fra Lofoten på individnivå bør merkes. Imidlertidig tørrfisk ikke kan merkes på samme måte som fersk fisk eller klippfisk, grunnen tørhetsgrad og struktur.
Hovedmål
Å utvikle en merking for tørrfisk som er sertifisert for bruk av merket Tørrfisk fra Lofoten PGI.

Delmål
• Å teste ut ulike merkinger.
• Å utvikle en applikator for påføring av merkene.
• Å utvikle ett maskinkonsept med tilhørende produksjonsunderlag slik at en leveranse av maskiner kan være levert innen august 2022.
• Å dokumentere kost-nytte-analyse ved å implementere merkingen.
Tørrfisken bør merkes fordi dette vil bidra til:
• merkevarebygging og økt gjenkjennelse
• sporbarhet i distribusjonen ved loggføring av nummerserie for hver lot
• garanti for autentisitet av produktet

Summen av dette bidrar til økt etterspørsel og økt betalingsvillighet. Den direkte nytteverdien vil ligge i en merkeavgift som lenkes opp mot merket. Avgiften vil ligge på ca. 1,5 €/kg. Inntekten ved avgiften vil øke etter hvert som salget av merkede produkter øker. Nytteverdien vil ligge hos produsenten og for konsortiet bestående av produsenten:
• på kort sikt (sesong 2022/2023) 200 000 kg à 1,5 € = 300 000 €
• på lang sikt (sesong 2025/2026): 1 000 000 kg à 1,5 € = 1 500 000 € (ca. 30 % av totalt tørrfiskprodusert torsk, Lofotrund).

Merking av tørrfisken vil ikke fremme den generelle kvaliteten, men vil føre til en nøyere vurdering av kvaliteten av den tørrfisken som blir merket.

Produksjonskapasiteten vil være den samme med forutsetning om ekstra operator ved merkepåføringen.

En automatisering av merkeoperasjonen sammenliknet med manuell påføring vil medføre en forenkling og langt mindre fysisk belasting av påføringsoperasjonen.
Forstudie: Krav til merket
1. Definere type informasjon som er ønsket på merket, f.eks tekst, logo, QR-kode og løpenummer.
2. Definere størrelsen på merket.
3. Definere hvilket miljø/behandling merket skal tåle.
4. Definere materialvalg.

Forstudie: Maskinell applisering
1. Søke etter mulige festemetoder for merking av tørrfisk.
2. Definere hastighet/takt på merkeoperasjonen.
3. Definere krav til utstyrets materialvalg (renhold av maskin).

Prototypemaskin: Utvikling og bygging
Maskinen vil bestå av to hovedenheter; enhet for mating av merker/etiketter og enhet for applisering av merket på tørrfisken. En prototypemaskin vil ikke være komplett. Hovedmålet er å teste maskinfunksjoner og brukervennlighet. Enkelte elementer kan være forenklet eller utelatt.
1. Søke leverandør av etikett/merke matemaskin.
2. Designe og produsere testetiketter.
3. Spesifisere krav til matemaskin.
4. Spesifisere krav til applikator.
5. Innkjøp av matemaskin.
6. Utvikling av applikator.
7. Utvikling av deksling.
8. Innkjøp av deler til applikator.
9. Bygging av komplett maskin (mekanisk og elektrisk).
10. Utvikle styresystem.
11. Funksjonstest.

Prototypemaskin: Uttesting
Prototypmaskinen må testes ut hos en eller flere sjømatbedrifter. Følgende tester må gjennomføres:
1. Operatør – brukerfunksjon.
2. Hastighet.
3. Deksling og sikkerhet.
4. Kompleksitet ved treing av etikett/merker.
5. Servicevennlighet.
6. Renhold.

Evaluering og redesign
Normalt vil det være behov for endringer etter en grundig evaluering av prototypemaskinen:
1. Mekaniske og programvare endringer.
2. Oppdatering av produksjonsunderlag.

Nullseriemaskin: Bygging
En nullseriemaskin bygges på oppdatert produksjonsunderlag fra prototypemaskinen og vil være tilnærmet identisk med produksjonsserien:
1. Bestille moduler og elementer til komplett maskin.
2. Maskinbygging.
3. Funksjons og kapasitetstest.
4. Sikkerhetstest.
5. Oppdatering av produksjonsunderlag.
6. Utarbeide montasjetegninger.
7. Utarbeide reservedelslister.

Maskinunderlag
1. Utarbeide brukermanual.
2. Utarbeide vedlikeholdsmanual.
3. Utarbeide innkjøpslister for serieproduksjon.

Beregning av kost-nytte-analyse ved å implementere TFL-IGP merkingen i markedet.

Organisering og risiko for gjennomføring
For å kunne nå målet om å levere et antall maskiner til sesongstart i august 2021 må 0-seriemaskinen være ferdig i begynnelsen av mai.

For å redusere risikoen for forsinkelser må man benytte ferdigutviklede løsninger der det er mulig. Etikettmatemaskinen er kompleks, men tilgjengelig som en komponent. I gjennom denne prosjektsøknadsprosessen har det vært jobbet med å identifisere en mulig applikator for å feste merkene til tørrfisken. Det er funnet en foldemetode som virker lovende, men denne må oppskaleres til tørrfisk-dimensjonen. Det å fokusere på kun en kompleks modul vil være overkommelig.

TFL ved Olaf Johan Pedersen har nødvendig produkt, produksjon og markedskunnskap. TFLs medlemsbedrifter vil stå for uttesting og kvalitetssikring av maskinkonseptet. Bacco AS har 20 års erfaring med utvikling, bygging og leveranse av merkemaskiner for fiskeindustrien. Fra høyhastighets helautomatiske masiner til manuelle systemer.
​Resultatene formidles på FHFs nettsider, presentasjon på Tørrfiskkonferansen og ved Sjømatrådets samlinger i Italia.

I tillegg skal det kjøres en demostrasjon av prototypen ved en videosnutt.
keyboard_arrow_up