Til innholdet

Prosjektnummer

901739

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901739
Status: Avsluttet
Startdato: 22.11.2021
Sluttdato: 01.09.2022

System for automatisk merking rund tørrfisk

Det er utviklet merkemaskin for individmerking av tørrfisk som vil bli implementert av Tørrfisk fra Lofoten i 2023
• Det ble utviklet en halvautomatisk merkemaskin som folder en etikett rundt fiskens spore. Maskinen er basert på en standard etikettmater integrert med en spesialutviklet foldeenhet.
• Maskinen fungerte optimalt, den var rask og effektiv med en merketakt på ca. 20 fisk per minutt.
• Tørrfisk fra Lofoten aksepterte merkesystemet, etikett og maskin. Merkesystemet vil bli implementert i gruppen for 2023-sesongen.

En video om prosjektet er tilgjengelig på YouTube® her.
Tørrfisk fra Lofoten ønsker å utvikle ett merkesystem som er tilpasset produktet tørrfisk og som vil tåle de belastninger som produktet gjennomgår på vei til forbruker. Merke skal påføres hos produsentene i Lofoten og følge fisken til konsumet eller så langt det er praktisk mulig. Merke skal kunne tåle å sitte på fisken under utvanning og valsing. I tillegg til profilering/merkevarebygging skal merke gi mulighet for sporbarhet ned på individnivå. 

Et stort antall merkemetoder ble evaluerte og testet, men tørrfisk er et komplisert produkt å merke. Tørrfiskens harde konsistens gjør det tilnærmet umulig å trenge inn i eller igjennom. Fiskens overflate er kupert og fiskens fasong varierer voldsomt avhengig av opphengingen under tørking. Prosjektgruppen konkluderte med at en etikett foldet rundt fiskens spore ville være en løsning som dekket alle kriterier. Det å folde en etikett rundt fiskens spore var ikke praktisk mulig å gjøre manuelt så en automatisert løsning måtte utvikles. 

En halvautomatisk maskin ble utviklet. Maskinen er basert på en standard etikettmater integrert med en spesialutviklet foldeenhet. Maskinen fungerte optimalt, den var rask og effektiv med en merketakt på ca. 20 fisk per minutt. Selv sterkt deformerte fisk kunne merkes uten driftsstans. Tørrfisk fra Lofoten aksepterte merkesystemet, etikett og maskin. Merkesystemet vil bli implementert i gruppen for 2023-sesongen.

Merket
Etiketten er produsert i ett selvklebende plastmateriale som festes rundt fiskens spore. Etiketten påføres lim mot lim. Etiketten er fortrykt med konsortiets logo, QR-code for blokk-kjede (inneholde informasjon om konsortiet, produktet, sertifikater/godkjennelser) samt ett sekvensielt løpenummer, slik at produktet kan spores tilbake til produsent. Etiketten er i et rivesterkt plastmateriale som tåler valsing og utvanning (>7 dager). Etiketten er rimelig i innkjøp og tilfredsstiller alle krav til merket.

Etikettapplikator
For å oppnå høyest mulig merketakt ville det å mate etiketten i bredden være mest optimalt. Dette gav utfordringer i matesystemet som måtte mate en etikett med bredde på 220 mm. En standard etikettmater ble tilpasset for å kunne kjøre denne bredden. Fordelene med denne løsningen, foruten matehastigheten, var antall etiketter per rull. Maskinen kunne merke ett stort antall fisk mellom hvert rullbytte. Etikettapplikatoren fungerer optimalt.

Foldeenhet 
Etiketten blir matet ut og tatt imot av foldeenheten. Etiketten holdes fast til foldeenheten med vakuum, kjøres frem og vinkles slik at den er lett tilgjengelig for å legge inn fisken. Fisken plasseres slik at den smaleste delen mellom kropp og spore kommer i riktig posisjon. Fisken kan variere i størrelse og deformasjon. Fisken kan være fra tilnærmet rett og sylindrisk, til bøyd som en spaserstokk. For at etiketten skal festes på en sikker måte og overføres til fisken, må foldeplatene komme sammen. Om dette ikke skjer vil foldeenheten holde fast på etiketten og åpne seg opp igjen, klar for ett nytt forsøk. Denne sikkerhetsfunksjonen hindrer feilmerking og stopp i sekvensen. Foldeenheten fungerer optimalt.

Merkesystemet 
Etikett og merkemaskin fungerer optimalt og tilfredsstiller de krav som Tørrfisk fra Lofoten har spesifisert for deres merkesystem. 

Produksjonsunderlag 
Prosjektet har levert en prototypmaskin for uttesting av merkesystemet. Følgende manualer og produksjonsunderlag blitt utarbeidet: brukermanual, vedlikeholdsmanual, styringsprogrammer (PLS), operatørpanel (HMI), elektriskskjema, deltegninger og innkjøpslister for serieproduksjon.

Video
En video om prosjektet er tilgjengelig på YouTube® her.
​Prosjektet vil bidra i tørrfisknæringens arbeid med å implementere det geografiske beskyttede merket Tørrfisk fra Lofoten IGP (Indicazione Geografica Protetta) i det viktige italienske markedet. Dermed kan merkets garanti for opprinnelse, kvalitet og grunnleggende verdier følge produktet helt ut til sluttkunden.
​I november 2019 startet Tørrfisk fra Lofoten AS (TFL) arbeidet med å implementere det beskyttede geografiske merket “Tørrfisk fra Lofoten-IGP” i det italienske markedet. Autentisiteten til de “TFL-IGP”-sertifiserte produktene ute i markedet blir i dag bekreftet gjennom merking på emballasjen og gjennom salgsdokumenter.

TFL opplever at veien fra produsent til siste ledd i distribusjonen kan være ganske lang og at opprinnelsesbudskapet og forståelsen for de grunnleggende verdiene til produktet forsvinner gjennom verdikjeden hvis en ikke har et merke som følger produktet. Det kan også bidra til tvil om produktets genuitet.
 
For å øke kunnskapen og tryggheten til merket, og for å øke sporbarheten til produktet ønsker Tørrfisk fra Lofoten AS å merke tørrfisk på individnivå. Ideen med merket er at det skal inneholde konsortiets logo, QR-code for Block chain (inneholde informasjon om konsortiet, produktet og sertifikater/godkjennelser) samt ha en nummerserie slik at produktet kan spores tilbake til produsent og lotnr. (partinummer) på produktet ved salg fra produsent/eksportør. Sporingen gjøres ved at hver produsent loggfører nummerserien som benyttet i hver lot. Dette kan også gjøres helt ned på kvalitetsnivå.
 
TFL ønsker å gjøre forsøk på hvilken type merking/merke som kan benyttes ut ifra den behandling tørrfisken får i markedet. For eksempel valses tørrfisken i Veneto-regionen, noe som vil medføre at merket blir utsatt for større ytre belastninger. Videre må det utredes og utvikles en maskin (mest sannsynlig en ekstra tilpasset påføringsmodul til en eksisterende maskin) for påføring av merket. Det er gjort noen vurderinger, og en har kommet fram til en spesiell metode som man ønsker å teste ut i samarbeid med selskapet Bacco AS som har kompetanse på dette området. Da har relevant prosjekterfaring blant annet med klippfiskindustrien, individmerking ved Bacco Tag for klippfisk, Bacco Tagg for oppdrettsfisk (seabass, seabream),  og HandTag for tilnærmet alle typer fisk.
 
Tilbakemeldingene fra markedet er at Tørrfisk fra Lofoten på individnivå bør merkes. Imidlertidig tørrfisk ikke kan merkes på samme måte som fersk fisk eller klippfisk, grunnen tørhetsgrad og struktur.
Hovedmål
Å utvikle en merking for tørrfisk som er sertifisert for bruk av merket Tørrfisk fra Lofoten PGI.

Delmål
• Å teste ut ulike merkinger.
• Å utvikle en applikator for påføring av merkene.
• Å utvikle ett maskinkonsept med tilhørende produksjonsunderlag slik at en leveranse av maskiner kan være levert innen august 2022.
• Å dokumentere kost-nytte-analyse ved å implementere merkingen.
Tørrfisken bør merkes fordi dette vil bidra til:
• merkevarebygging og økt gjenkjennelse
• sporbarhet i distribusjonen ved loggføring av nummerserie for hver lot
• garanti for autentisitet av produktet

Summen av dette bidrar til økt etterspørsel og økt betalingsvillighet. Den direkte nytteverdien vil ligge i en merkeavgift som lenkes opp mot merket. Avgiften vil ligge på ca. 1,5 €/kg. Inntekten ved avgiften vil øke etter hvert som salget av merkede produkter øker. Nytteverdien vil ligge hos produsenten og for konsortiet bestående av produsenten:
• på kort sikt (sesong 2022/2023) 200 000 kg à 1,5 € = 300 000 €
• på lang sikt (sesong 2025/2026): 1 000 000 kg à 1,5 € = 1 500 000 € (ca. 30 % av totalt tørrfiskprodusert torsk, Lofotrund).

Merking av tørrfisken vil ikke fremme den generelle kvaliteten, men vil føre til en nøyere vurdering av kvaliteten av den tørrfisken som blir merket.

Produksjonskapasiteten vil være den samme med forutsetning om ekstra operator ved merkepåføringen.

En automatisering av merkeoperasjonen sammenliknet med manuell påføring vil medføre en forenkling og langt mindre fysisk belasting av påføringsoperasjonen.
Forstudie: Krav til merket
1. Definere type informasjon som er ønsket på merket, f.eks tekst, logo, QR-kode og løpenummer.
2. Definere størrelsen på merket.
3. Definere hvilket miljø/behandling merket skal tåle.
4. Definere materialvalg.

Forstudie: Maskinell applisering
1. Søke etter mulige festemetoder for merking av tørrfisk.
2. Definere hastighet/takt på merkeoperasjonen.
3. Definere krav til utstyrets materialvalg (renhold av maskin).

Prototypemaskin: Utvikling og bygging
Maskinen vil bestå av to hovedenheter; enhet for mating av merker/etiketter og enhet for applisering av merket på tørrfisken. En prototypemaskin vil ikke være komplett. Hovedmålet er å teste maskinfunksjoner og brukervennlighet. Enkelte elementer kan være forenklet eller utelatt.
1. Søke leverandør av etikett/merke matemaskin.
2. Designe og produsere testetiketter.
3. Spesifisere krav til matemaskin.
4. Spesifisere krav til applikator.
5. Innkjøp av matemaskin.
6. Utvikling av applikator.
7. Utvikling av deksling.
8. Innkjøp av deler til applikator.
9. Bygging av komplett maskin (mekanisk og elektrisk).
10. Utvikle styresystem.
11. Funksjonstest.

Prototypemaskin: Uttesting
Prototypmaskinen må testes ut hos en eller flere sjømatbedrifter. Følgende tester må gjennomføres:
1. Operatør – brukerfunksjon.
2. Hastighet.
3. Deksling og sikkerhet.
4. Kompleksitet ved treing av etikett/merker.
5. Servicevennlighet.
6. Renhold.

Evaluering og redesign
Normalt vil det være behov for endringer etter en grundig evaluering av prototypemaskinen:
1. Mekaniske og programvare endringer.
2. Oppdatering av produksjonsunderlag.

Nullseriemaskin: Bygging
En nullseriemaskin bygges på oppdatert produksjonsunderlag fra prototypemaskinen og vil være tilnærmet identisk med produksjonsserien:
1. Bestille moduler og elementer til komplett maskin.
2. Maskinbygging.
3. Funksjons og kapasitetstest.
4. Sikkerhetstest.
5. Oppdatering av produksjonsunderlag.
6. Utarbeide montasjetegninger.
7. Utarbeide reservedelslister.

Maskinunderlag
1. Utarbeide brukermanual.
2. Utarbeide vedlikeholdsmanual.
3. Utarbeide innkjøpslister for serieproduksjon.

Beregning av kost-nytte-analyse ved å implementere TFL-IGP merkingen i markedet.

Organisering og risiko for gjennomføring
For å kunne nå målet om å levere et antall maskiner til sesongstart i august 2021 må 0-seriemaskinen være ferdig i begynnelsen av mai.

For å redusere risikoen for forsinkelser må man benytte ferdigutviklede løsninger der det er mulig. Etikettmatemaskinen er kompleks, men tilgjengelig som en komponent. I gjennom denne prosjektsøknadsprosessen har det vært jobbet med å identifisere en mulig applikator for å feste merkene til tørrfisken. Det er funnet en foldemetode som virker lovende, men denne må oppskaleres til tørrfisk-dimensjonen. Det å fokusere på kun en kompleks modul vil være overkommelig.

TFL ved Olaf Johan Pedersen har nødvendig produkt, produksjon og markedskunnskap. TFLs medlemsbedrifter vil stå for uttesting og kvalitetssikring av maskinkonseptet. Bacco AS har 20 års erfaring med utvikling, bygging og leveranse av merkemaskiner for fiskeindustrien. Fra høyhastighets helautomatiske masiner til manuelle systemer.
​Resultatene formidles på FHFs nettsider, presentasjon på Tørrfiskkonferansen og ved Sjømatrådets samlinger i Italia.

I tillegg skal det kjøres en demostrasjon av prototypen ved en videosnutt.
keyboard_arrow_up