Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 125 prosjekter

Prosjektnr: 901025
Varighet: 2014 - 2015
Status: Avsluttet

Grunnlag for utvikling av ny industriell verdikjede med produksjon basert på utnyttelse av vågehval

Med produkter som har dokumentert helsevirkning, vil den norske hvalfangsten kunne utnytte hele kvoten – dobling av dagens fangst – samt alle restråstoffene som i dag går på havet. Den industrielle aktiviteten på hvalspekk og hvalolje har opphørt i Norge. Tidligere norsk forsknin ...
Prosjektnr: 900954
Varighet: 2014 - 2014
Status: Avsluttet

Cost effective and reliable methods of capturing sea urchin for developing the sea urchin industry in Norway / Kostnadseffektive og pålitelige fangstmetoder for å utvikle kråkebolleindustrien i Norge

BackgroundIn Norway the biomass of the green sea urchin (Strongylocentrotus droebachiensis) is estimated to be a massive 80 billion individual animals, or 56,000 tons. Despite this huge biomass the production of sea urchins in Norway has been sporadic (between 10–100t) and the cu ...
Prosjektnr: 900967
Varighet: 2013 - 2013
Status: Avsluttet

FoU-samling om levendelagring 2013

Det planlegges en samling som er rettet både mot dem som driver med – og har ønske om å starte med – levendefangst/ levendelagring og produksjon av levendefanget råstoff. Samlingen vil ha legge vekt på formidling av forskning, og vil også være en arena der næringsaktøre ...
Prosjektnr: 900956
Varighet: 2013 - 2016
Status: Avsluttet

Velferd hos villfanget torsk i merd med hovedvekt på hold uten fôring ut over 12 uker

Fangstbasert akvakultur (FBA) ble tidligere regulert gjennom kvalitetsforskriften i tillegg til den generelle Dyrevernsloven. Etter Holmefjordutvalgets arbeid ble det utarbeidet og implementert en ny forskrift i januar 2006. Forskriften regulerer en rekke elementer innen FBA, ink ...
Prosjektnr: 900945
Varighet: 2013 - 2014
Status: Avsluttet

Studier av fiskeatferd og redskapsparametere for videreutvikling av teineteknologi

Prosjektet er en videreføring av de to FHF-prosjektene : “Lofotteina: Uttesting for anvendelse i kystfiske” (FHF-900782) og “Sammenligning mellom Newfoundland-teine og tokammerteine” (FHF-900702). Fiskeforsøkene utført i disse prosjektene ga under gitte betingelser s ...
Prosjektnr: 900921
Varighet: 2013 - 2013
Status: Avsluttet

Kjemisk testing av hvalolje og sammenligning med tidligere produkt av spekk

Den norske forvaltningen av hval er tuftet på FNs havrettskonvensjon. Hvalforvaltningen er basert på den best tilgjengelige vitenskapelige kunnskapen om bestanden og på råd fra Den internasjonale hvalfangstkommisjonen – IWC. Norges offisielle syn i tilknytning til hvalfangst er b ...
Prosjektnr: 900874
Varighet: 2013 - 2014
Status: Avsluttet

Identifisering av videre forskningsbehov innen levende sjømat

De mest lønnsomme sjømatproduktene, er de som omsettes levende og når markedet i god tilstand. For å kunne omsette levende sjømat er man avhengig av å håndtere dyrene på riktig måte og i størst mulig grad imøtekomme dyrenes fysiologiske behov i de ulike leddene av verdikjeden. Fo ...
Prosjektnr: 900883
Varighet: 2013 - 2014
Status: Avsluttet

Bedre utnyttelse av breiflabb

Bestand, produkt og markedBreiflabb (Lophius piscatorius) er på rødlisten i WWFs sjømatguide. WWF grunngir dette med at stor usikkerhet rundt populasjonsdynamikk, fordeling, gytebestand og fiskedødelighet har gjort det vanskelig å foreta en bestandsvurdering. Dette har imidl ...
Prosjektnr: 900867
Varighet: 2013 - 2013
Status: Avsluttet

Krabbekonferansen 2013

Krabbekonferansen har en lang tradisjon som møteplass for alle med interesse for krabber, fiskere, krabbeprodusenter, eksportører, utstyrsleverandører og representanter fra fiskesalgslag, forvaltning og forskningsmiljø. Tidligere krabbeutvalget sto for gjennomføringen. Krabb ...
Prosjektnr: 900822
Varighet: 2012 - 2013
Status: Avsluttet

Utvikling av konsept for fleksibel ombordproduksjon av selolje for økt lønnsomhet i selfangstnæringen

Prosjektideen kom 1. februar i 2012 fra reder Jens P. Kraknes som eier selfangstskuta “Kvitungen”. SINTEF Fiskeri og havbruk AS var ansvarlig for igangsetting og opplæring på sitt mobile prosessanlegg i forbindelse med at dette ble leid ut for produksjon av selolje i Lofoten i fj ...
keyboard_arrow_up