Til innholdet

Listeria i sjøfasen ved produksjon av laks

I prosjektet TRACEListeria var hovedmålet å øke kunnskapen om fôr og oppdrett og dets betydning for kontaminering av L. monocytogenes i verdikjede laks. Resultatene indikerer en mulig forbindelse mellom kontaminert fôr og prosesseringsmiljøet.

Bruke Dsc0017 Red 1 Redigert Tamila Pluss Bjrn 002

← Se flere resultater
Prosjekt:
901591

Forekomst av Listeria monocytogenes kan utgjøre en risiko for mattrygghet ved konsum av lettprosesserte spiseklare produkter. Selv om forekomsten i råvaren er relativt lav, og det har vært få tilfeller av påvist listeriose knyttet til konsum av produkter av norsk laks, kan en del produkter utgjøre en potensiell risiko, spesielt for utsatte grupper av befolkningen. Videre kan deteksjon av L. monocyotgenes i ferdigpakkede produkter føre til kostbare tilbaketrekninger av hele partier.

 

Kartlegging av Listeria i sjøfasen

Det er kjent at L. monocytogenes kan introduseres til produksjonsmiljøet fra flere kilder, inkludert personell, sjøvann og fra miljøet. Derimot er mulige kontaminasjonsveier gjennom verdikjeden til atlantisk laks, fra fôrfabrikker via oppdrettsanlegg og inn i slakteri/prosesseringsanlegg lite dokumentert.

Tre fôrprodusenter (inkludert fôrbåter) og tre oppdrettsanlegg for laks (inkludert fôrflåter) ble fulgt med prøvetaking av fôr, fisk og miljøprøver. Når fisken nådde sin kommersielle slaktevekt ble det tatt prøver ved brønnbåttransport, slakting, filetering og pakking.

Prøvetakingen i prosjektet har identifisert fôret, og transport og fordeling av fôr, som den delen av verdikjeden med hyppigst påvisning av Listeria spp. og L. monocytogenes. Verdikjeden for fôr skiller seg også ut med en betydelig større variasjon i MLST-varianter sammenlignet med det som ble observert i sjøfasen og i prosessanlegget.

På grunn av få positive prøver i sjøfasen er det ikke mulig å avdekke spesifikke kontaminasjonsveier for L. monocytogenes fra fôr/fôrmiljø og inn til prosesseringsmiljø, men denne sammenhengen bør undersøkes nærmere i fremtidige prosjekt.

«Man har økt kunnskapen om Listeria i fôr og oppdrett og dets betydning for kontaminering av L. monocytogenes i verdikjede laks. Man har ikke nok kunnskap til å si noe sikkert om smitteveien fra fôr til slakteri og videre til ferdig produkt. Det jobbes videre med problematikken i nye prosjekter» sier fagsjef i FHF Eirik Ruud Sigstadstø.

 

Du kan lese mer om resultatene fra prosjektet her.

 

Her er de nye prosjektene som er satt i gang for samme problematikk:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keyboard_arrow_up