Til innholdet

Prosjektnummer

900706

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900706
Status: Avsluttet
Startdato: 01.12.2011
Sluttdato: 31.12.2013

Tracing the Origin of Farmed Atlantic Salmon Escapees by DNA Parentage Assignment: Optimizing Methods and Real-Life Validation Studies

Dette prosjektet var forankret i arbeidet med å utvikle metoder for å skille rømt fisk fra villfisk og spore oppdrettslaks tilbake til anlegget de rømte fra. Formålet med dette prosjektet har dermed vært standardisering av protokoller for DNA-konservering og -ekstraksjon samt å utvikle et SNP-basert markørpanel for tilordning av mistenkt rømt oppdrettsfisk til sine oppdrettsforeldre.
 
SNP-panelet ble evaluert på tre måter:
• tilordning når foreldre er hel- eller halvsøsken,
• tilordning ved mange potensielle foreldre og
• eksklusjonsstyre med hensyn på villfisk.
Standardisering av metoder for DNA-ekstraksjon mellom laboratorier og metode for DNA-ekstraksjon er viktig for genotypingsresultatet.
 
Et SNP-panel med 60 SNPer ble utviklet og viste 97 % vellykket tilordning når foreldre var hel- eller halvsøsken og med 72 % vellykket tilordning til gyldig foreldrepar når det var mange potensielle foreldre. Ingen villfiskprøver ble tilordnet.

Resultatene fra disse test-eksperimentene viser at SNP-genetiske markører kan tilordne fisk til sine rettmessige foreldre med stor grad av nøyaktighet. Man har identifisert en prosedyre for DNA-ekstraksjon og genotyping som er både kostnads- og tidseffektivt.

I praksis betyr dette at en mistenkt rømt oppdrettsfisk kan spores tilbake til opprinnelsespunktet (lokalitet) med svært høy sikkerhet, men implementering av et slikt system vil kreve at to vilkår er oppfylt:
(i) den genetiske profilen til alle potensielle foreldre må være registrert i en database, og
(ii) produsenter som leverer genetisk materiale (befruktede egg) til lokaliteter må sikre at innen et forhåndsbestemt geografisk område må ikke to lokaliteter få startmateriale fra nøyaktig samme foreldre.

Siden produsentene allerede rutinemessig genotyper stamfisken og har full kontroll over sine krysningsskjemaer, mener man at disse vilkårene kan oppfylles.
 
Summary
This project focused on developing methods for distinguishing escaped farmed fish from wild fish and tracing escapees back to their farm of origin. Specific elements within this project have been to standardize protocols for DNA preservation and extraction as well as developing a SNP marker panel for assigning suspected escaped farmed fish to their breeding parents.

Starting with a set of 5650 Altantic salmon SNPs, a subset of 59 was chosen based on their informativeness and physical distribution for use in performing genetic assignment of offspring to parents. Although the project team chose to continue with this set of 59, there are hundreds of other potential candidate SNPs which could be used for tracing.

The SNP panel was tested in three ways;
validation study 1 attempted assignment when the number of offspring exceeded parents and included offspring samples not belonging to any of the provided parents;
validation study 2 included few offspring but many possible parents; and finally
validation study 3 explored the power of the SNP set to excluded wild fish.

The project found that standardization of DNA extraction methods between laboratories and the exact method of DNA extraction has an impact on power of assignment. Furthermore, this particular SNP panel demonstrated a good power to assign offspring to parents with high precision and was able to avoid erroneously assigning wild fish.

This project provides a solid proof of principle that SNPs can be used for assignment, however the project team believes that optimization of the SNP panel, especially the inclusion of additional SNPs, and of the algorithm used for automated assignment is necessary to be able to attain 100 per cent assignment while at the same time allowing for some genotyping error.

The practical benefit of such optimization would be that a suspected escaped farmed-fish could be traced to its point of origin (farm) with very high confidence, however implementation of this system would require that two conditions are first met:
(i) the genetic profile of all potential parents must be registered within a database; and
(ii) producers delivering genetic material (fertilized eggs) to farms must ensure that within a to-be-determined geographic range no two farms receive start material from the exact same parents.

Since producers already routinely sample their brood-stock and have complete control over their crossing schemes, the project team believes that these conditions can be met.
Et langsiktig mål for norsk akvakulturnæring er å holde antallet rømt oppdrettsfisk på et minimum samt å redusere, og om mulig unngå, negative effekter av rømlinger på villfisk og annen fauna. Som en del av arbeidet med å nå dette målet er det nødvendig å utvikle kostnadseffektive metoder for å skille rømt fisk fra villfisk, samt for å kunne spore oppdrettslaks tilbake til anlegget de rømte fra. Dette prosjektet skal evaluere genetisk sporing i form av “farskaps- og morskapstesting” basert på analyser av såkalte “single nucleotide polymorphisms” (SNPs).
Å forbedre, validere og vitenskapelig dokumentere ytelsen til SNP-basert gentesting når det gjelder å spore mistenkt fisk som fanges i fjord eller elv tilbake til sine biologiske oppdrettsforeldre.

Delmål
Prosjektet har følgende delmål for å avklare og/eller dokumentere metodens ytelse og egnethet til oppgaven:
• Å oppnå standardisering og i særlig grad kostnadseffektivisering av laboratorieprotokoller for DNA-ekstraksjon og -lagring (WP1.1).
• Å foreta seleksjon av informative SNP-markører og valg av analysestrategier for kostnadseffektiv rutinetilordning blant foreldredyr generasjonen av norsk oppdrettslaks (WP 1.2 og WP1.3).
• Å tilveiebringe tre “krevende” sett med prøver til valideringsstudier (WP2).
• Å foreta testing og tilordning av avkom til sine respektive foreldre ved bruk av de tre prøvesettene, for å undersøke:
o Metodens evne til presis tilordning når en stor del av de potensielle foreldrene er nært beslektet (hel- eller halvsøsken) (WP3).
o Hvor fullstendig man klarer å tilordne utelukke farskap/morskap når man har et stort antall (>1000) potensielle foreldrefisk (WP4).
o Hvor godt metoden er i stand til å utelukke avkom etter villfisk (WP5).
Resultatene fra dette prosjektet forventes å bli viktige for eventuelt å raskt kunne etablere et genetisk sporingssystem for all norsk oppdrettslaks basert på den mest kostnadseffektive, tilpasningsdyktige og teknologisk robuste  testmetoden.

Dessuten vil prosjektet bidra til å understøtte bruken av genetiske verktøy på andre områder innen havbruk, herunder sporing i verdikjeden (produktopprinnelse, matvaretrygghet og merkevarebygging), til nye metoder for å undersøke både omfanget og de biologiske konsekvensene av krysninger mellom vill laks og rømt oppdrettsfisk, og til å forbedre mulighetene til en optimal forvaltning av de ville laksestammene.
Evalueringen av genetisk sporing i form av “farskaps- og morskapstesting” basert på analyser av SNPs skal gjøres ved hjelp av tre prøvesett som simulerer «krevende» analysesituasjoner som kan tenkes å oppstå i praktisk bruk:
a) når man har foreldrefisk som er hel- og halvsøsken,
b) når man har et stort antall potensielle foreldre, og
c) validering av at villfisk ikke feilaktig tilordnes oppdrettspopulasjonen.

Prosjektet gjennomføres av et konsortium bestående av Centre for Integrative Genetics (CIGENE) ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Norges veterinærhøgskole (NVH), Biobank AS, AquaGen AS og Marelife Services AS.

Gjennomføringen av prosjektet er koordinert med et parallelt FoU-prosjekt i regi av Nofima som skal bruke en alternativ metode (mikrosattelitter) til genetisk sporing. Det er blant annet lagt opp til felles gjennomføring av en arbeidspakke de to prosjektene imellom (WP1), utveksling av tre test-prøvesett (WP3, WP4 og WP5), samt sammenlikning av de to metodene på disse prøvesettene.

Følgende arbeidspakker er planlagt:
WP1: Metode-optimalisering
WP1.1 Kostnadsoptimalisering og standardisering av DNA-ekstraksjon og -konservering.
Hovedansvarlig: Nofima (i samarbeid med FHF-prosjekt 900708). Deltakere: CIGENE og Biobank AS.
WP1.2 Utvalg av markører samt teknisk og kostnadsmessig optimalisering av SNP-basert genotyping.
Hovedansvarlig: CIGENE.
WP1.3 Databaseformat for lagring av SNP-profiler og softvare for SNP-basert tilordning av foreldrefisk.
Hovedansvarlig: CIGENE. Deltaker: Biobank AS.

WP2: Innsamling og distribusjon av DNA til WP3 og 4
Hovedansvarlig: CIGENE. Deltaker: Biobank AS.

WP3: Valideringsstudie: Tilordning blant foreldre som er full- eller helsøsken
Hovedansvarlig: CIGENE. Deltakere: AquaGen AS, Biobank AS, NVH.

WP4: Valideringsstudie: Tilordning ved et stort antall potensielle foreldrefisk
Hovedansvarlig: CIGENE. Deltakere: AquaGen AS, Biobank AS, NVH.

WP5: Valideringsstudie: Eksklusjonsstyrke med hensyn på vill-laks
WP5.1: Komposisjon, blinding og overføring av prøvesett, 
Hovedansvarlig: Nofima. (FHF-prosjekt 900708). Deltaker: NVH.
WP5.2: Prøveanalyser og tilordning/eksklusjon av foreldre
Hovedansvarlig: CIGENE.
WP 5.3: Åpning av blindingskoder og bearbeiding av resultatene
Hovedansvarlig: CIGENE. Deltaker: NVH.

WP6: Prosjektadministrasjon
Hovedansvarlig: MareLife Services AS. Deltaker: NVH.

Prosjektet samarbeider tett med og har felles styringsgruppe med det parallelle sporingprosjektet, FHF-prosjekt 900708, med satelitt-tilnærming. Identiske prøvesett vil bli utvekslet mellom disse to prosjektene, og resultatene og nøyaktighet vil bli sammenliknet.
Det vil bli etablert en nettside med informasjon om prosjektet, der rapporter om framdriften i prosjektet og om foreløpige resultater vil bli offentliggjort.

Resultatene vil dessuten bli offentliggjort som innlegg på faglig-vitenskapelige møter i regi av FHF og/eller NFR, og til slutt i form av vitenskapelig publisering.
keyboard_arrow_up