Til innholdet

Prosjektnummer

901250

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901250
Status: Avsluttet
Startdato: 20.02.2016
Sluttdato: 01.06.2016

Effekter av endret fettsyresammensetning i fôr til laks relatert til fiskens helse, velferd og robusthet (Fett for fiskehelse): Oppdatering 2016

Sammendrag fra prosjektets faglige sluttrapport
Prosjektet gir en detaljert beskrivelse av kunnskapsstatus for området. Dette er summert opp i hvert kapittel i prosjektrapporten.
 
Kunnskap som det er spesielt viktig å merke seg er at minimumsbehov for EPA og DHA i sjøvannsfasen er på >1 % av fôret. Under dette nivået ser en redusert vekst og en rekke helseeffekter, inkludert høy dødelighet ved utfordrende miljøbetingelser i sjø. EPA og DHA-nivåer på 1,6 % av fôret og høyere ser ut til å være trygge, selv om det er indikasjoner på at høyere nivåer kan være positivt i noen sykdomssituasjoner. Området mellom 1,1 og 1,6 % går fint i langtidsforsøk i kar, mens en har ikke data til å konkludere angående robusthet i sjø.
Den utarbeidede rapporten gir næringen komprimert og enkel tilgang til nye forskningsresultater om betydningen av endret fettsyresammensetning i fôret til laks og ørret. Hensikten med rapporten er at aktørene skal kunne bruke kunnskapen når ulike fôrresepter skal vurderes, og slik rapporten nå foreligger tror vi den vil være et nyttig verktøy og “oppslagsverk”.
Tilgang på fiskeolje og fiskemel er en akutt begrensing for produksjon av oppdrettslaks. Det er enighet om at kunnskapshullene er til dels store når det gjelder hvor lite marint omega-3 som er nok i fôr til laks. Når mengde fiskeolje i fôr reduseres må noe annet økes. Kunnskapshullene er varierende om hvilke andre fett-typer fiskeolje i laksefôret kan erstattes med. Det er behov for en bred gjennomgang av eksisterende kunnskap og pågående aktivitet innenfor temaet “hvilken betydning har endret fettsyresammensetning for laksens helse, velferd og robusthet”. Med bakgrunn i en slik gjennomgang kan de faktiske kunnskapsbehov identifiseres. Se også foregående prosjekt “Effekter av endret fettsyresammensetning i fôr til laks relatert til fiskens helse, velferd og robusthet (Fett for fiskehelse)” (FHF-900889) som ble avsluttet i oktober 2013.

I henhold til FHFs handlingsplan for 2016, er det viktig med økt kunnskap om faktorer som påvirker laksens robusthet, inkludert betydningen av redusert omega-3 nivå i fôret.

Prosjektet er godt forankret innenfor NIFES sin strategi. Kunnskapsutvikling for å sikre god vekst, helse, velferd hos laks ved bruk av nye fôrfett-kilder som erstatning for fiskemel og fiskeolje er prioritert. NIFES sine forskere har lang erfaring innenfor forskningsfeltet, og spesielt gjennom større prosjekt finansiert gjennom EU (RAFOA, FORM, AquaMAX og Arraina). NIFES har siden 2013 gjennomført og sluttrapportert flere større prosjekter innenfor tema som vil inngå i en oppdatert rapport “Fett for fiskehelse”.

Prosjektet er godt forankret i Nofimas strategiske planer. Bruk av ulike fettkilder i fôr til laks og betydning for kvalitet, vekst og helse har gjennom en årrekke vært et prioritert forskningsfelt. Nofima har siden 2013 gjennomført og sluttrapportert flere større prosjekt innenfor tema som vil inngå i en oppdatert rapport “Fett for fiskehelse”.
1) Å gi en oversikt over dagens kunnskapsstatus og oppdatert anbefaling når det gjelder fettsyresammensetning i fôr til laks og ørret for å ivareta fiskens helse og velferd.
2) Å belyse kunnskapsbehov med bakgrunn i oppdatert kunnskapsstatus (delmål 1). Dette vil danne grunnlag for eventuelle revideringer av dagens prioriterte forskningsområder.
Ved oppnådde mål vil næringsaktørene innenfor lakseoppdrett være godt rustet til å vurdere (og eventuelt revidere) dagens anbefaling/beste praksis for fettsyresammensetning i fôr for å sikre robust fisk.

I tillegg vil aktørene enklere kunne vurdere hvilke forsknings- og utviklingstema som må prioriteres i hvilken rekkefølge for at produksjon av laks og ørret med endret fettsyresammensetning i fôr sikrer god fiskehelse, velferd og en robust fisk.
NIFES vil i tett samarbeid med Nofima ved Bente Ruyter sette sammen en skrivegruppe bestående av eksperter innenfor fett og fiskeernæring, fiskehelse og velferd og produksjon av robust fisk.
Både Prosjektleder og Nofimas representant deltar på alle møter.
 
Milepæler
Innen 28. februar 2016: Det gjennomføres et innledende telefonmøte med prosjektgruppen, Skrivearbeidet settes i gang.

18. mars 2016: Første utkast av fullstendig oppdatert rapport sendes til samarbeidspartnere.

4. april 2016: Første komplette utkast av rapporten klar. Sendes til styringsgruppe, referansegruppe (inkludert Sjømat Norge og Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL)) og FHF.

Innen 20. april 2016: Prosjektleder mottar tilbakemeldinger via e-post eller telefon.

Uke 17 (ca. 26 april 2016): “Fett for fiskehelse”-møte i Bergen, som er et dialogmøte med representanter fra næringen, FHF, Norges forskningsråd og NSL.

1. mai 2016: Ferdig rapport sendes inn til FHF.

Ca. 15. mai 2016: Webinar, med presentasjon av rapporten.
Resultatene skal presenteres i rapport til FHF. Denne rapporten skal også publiseres på nettsidene til FHF, NIFES og Nofima. Rapporten presenteres på faglig møte i regi av FHF, der både styringsgruppe og referansegruppe deltar.
keyboard_arrow_up