Til innholdet

Prosjektnummer

901391

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901391
Status: Pågår
Startdato: 15.11.2017
Sluttdato: 30.09.2020

Havbruksforvaltning 2030

Havbruksnæringen er og må være svært dynamisk. Ny teknologi, endringer i markedene, evolusjon av sykdommer og parasitter, og endringer i bruken av og holdning til bruken av kystsonen er forhold som krever stadig tilpasning. Dette gir også behov for å vurdere endringer i forvaltningen av akvakulturnæringen og arealene i kystsonen. Ønsker om endringer kan for eksempel være sterkere offentlig kontroll med driften av akvakulturlokaliteter for å redusere risiko for sykdom eller spredning av parasitter, større innflytelse fra nasjonalt eller lokalt nivå på prioritering av sjøarealer til havbruk eller krav til drift, eller mer fleksibilitet for næringen slik at verdiskapningen kan økes.
Hovedformålet med dette prosjektet er å utrede og analysere relevante alternative forvaltningsmodeller for havbruk, slik at man får en kunnskapsbasert diskusjon om fordeler og ulemper med de ulike modellene. Det skal utarbeides et kunnskapsgrunnlag for ulike realistiske scenarier for forvaltningen av havbruksnæringen og arealer i sjø og analysere konsekvensene av de ulike scenariene for utviklingen av næringen. Både økonomiske, politiske og juridiske aspekt ved ulike forvaltningsmodeller vil vurderes.
Dette prosjektet vil foreslå alternativer for fremtidig forvaltning som kan øke verdiskapingen til næringen og samfunnet, og tar hensyn til andre interessenter.
Prosjektet vil søke å angi hva som kan gjøres på kort sikt innen rammen av dagens institusjoner og regelverk og hva som evt. kan oppnås på lengre sikt ved en reorganisering og nye institusjonelle løsninger. Prosjektet har tre delprosjekter. Forvaltningen på ett temaområde vil ha innvirkning på hvordan man kan og bør forvalte de andre temaene, og en samlet vurdering på tvers av temaene og de ulike scenariene for hvert tema utgjør delprosjekt 4.

Delprosjekt 1: Regulering av produksjon
Etablere et kunnskapsgrunnlag for produksjonsregulering inkludert scenarier for hvordan produksjonen i fremtiden kan reguleres og på hvilke nivå reguleringen kan skje.

Delprosjekt 2: Arealforvaltning
Etablere et kunnskapsgrunnlag for arealforvaltning inkludert hvordan gode metoder for planlegging av bruk og utnyttelse av sjøareal kan etableres. Vurdere hvilke krav som kan settes til drift av en lokalitet (inkludert tidsbegrenset tillatelse), og analysere konsekvenser av ulike alternativer for ressursrente.

Delprosjekt 3: Områdesamarbeid
Etablere et kunnskapsgrunnlag for områdesamarbeid, og på bakgrunn av kostnad-nytte-beregninger vurdere i hvilken grad dette kan brukes som et produksjonsoptimaliserende tiltak. Etablere et kunnskapsgrunnlag for hvordan eventuelt områdesamarbeid kan organiseres og analysere om næringen kan ta ansvar for slikt samarbeid, eller om det bør legges til forvaltningen.

Delprosjekt 4: Samlet analyse
Etablere et kunnskapsgrunnlag på tvers av hovedtemaene i prosjektet. Analysere hvordan de mest aktuelle scenariene og forvaltningsløsningene på de tre temaene vil kunne påvirke og samvirke med hverandre. Vurdere juridiske implikasjoner av aktuelle scenarier.
Resultatene fra prosjektet skal formidles gjennom faktaark, kronikker, artikler i relevante bransjetidsskrifter, vitenskapelige artikler, informasjonsfolder, presentasjoner på åpent sluttseminar, i tillegg til en åpen sluttrapport.
 
Formidlingen vil også inkludere bruk av sosiale media som Facebook og Twitter.
keyboard_arrow_up