Til innholdet

Prosjektnummer

901501

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901501
Status: Pågår
Startdato: 16.04.2018
Sluttdato: 01.07.2021

Røde flekker og overgang til svarte flekker i laksefilet

Dette prosjektet er en oppfølging av prosjektet “Avklaring av PRV-viruset sin rolle i utvikling av røde og mørke flekker i laksefilét”​ (FHF-901221), der målet var å kartlegge Piscine orthoreovirus PRV sin betydning for utvikling av svarte flekker. I dette prosjektet ble utviklingen av svarte og røde flekker fulgt over tid i en populasjon fisk i sjøvannsfasen, og det ble tatt ut en rekke prøver av forandringer. Det viste seg at røde flekker kan utvikle seg uten at virus påvises. Derimot utvikler røde flekker seg videre til svarte flekker, og i sin mest alvorlige form er slike svarte flekker alltid positive for PRV. Man vet ikke hva som initierer dannelsen av røde flekker, et forhold som synes å være en forutsetning for at svarte flekker skal utvikles. Videre vet en ikke hva som får en rød flekk til å utvikle seg videre til en svart flekk. Prosjektet tar sikte på å adressere disse spørsmålene.
​​
Svarte flekker i laksefilet anses som det største kvalitetsproblemet for næringen og medfører betydelige tap. 

Materialet som ble innsamlet i det foregående prosjektet FHF-901221 ​vil utgjøre grunnstammen av forsøksmateriale som det søkes å arbeide videre med. 

Å få løst problemet med svarte flekker i laksefilet er et satsingsfelt for FHF.

NMBU Veterinærhøgskolen er en av landets ledende institusjoner når det gjelder forskning på sykdommer hos pattedyr og fisk. Forskning på sykdommer relatert til oppdrettsfisk er et prioritert område for institusjonen. ​
Hovedmål
Å få et grunnlag for å kunne forhindre dannelsen av svarte flekker. Årsaker til dannelse av røde flekker og mekanismer for overgang til svarte flekker vil kartlegges. 

Delmål
1.      Å avdekke årsaksforhold rundt dannelse av røde flekker
a.      Å avdekke om skader på benvev kan initiere dannelse av røde flekker (AP1).
b.      Å foreta en detaljert karakterisering av morfologi ved røde flekker med hensyn til betydningen av fett i vevet for dannelse av nekroser, invasjon av makrofager og melanomakrofager​ (AP1).
c.      Å foreta ytterlige​​​ morfologiske analyser av røde flekker for å avdekke eventuelle andre faktorer av betydning (AP1).

2.      Å avdekke årsaksforhold rundt dannelse og utvikling av melaninflekker
a.      Avklare om melanomakrofager fagocyterer PRV-infiserte erytrocytter og muskelceller (AP1 og AP2).
b.      Avklare immunreaksjoner i vevet rundt dannelse av melaninflekker (AP1).

3.      Forbedre diagnostikk
a.      Å studere infeksjonstatus og betennelsesstatus i enkeltceller i vevet i røde og svarte flekker og i predileksjonssteder for flekker i muskulatur før flekker er oppstått (AP1 og AP2).
b.      Å studere ekspresjon av gener assosiert med melanogenese av enkeltceller I røde og svarte flekker (AP1 og AP2).
c.      Å søke å etablere metoder for å detektere iskemi (​lokalt nedsatt blodtilførsel) i muskulatur hos fisk (AP1).

4.      Å utarbeide konkrete tiltak for å redusere prevalens av flekker
a.      Å studere om vaksinering mot PRV kan ha langtidsbeskyttende effekt mot utvikling av melaninflekker (AP2).​
Prosjektet tar sikte på å avdekke årsaker til det største kvalitetsproblemet i produksjon av norsk oppdrettslaks – svarte flekker i fileten. Kan man forstå hvordan røde flekker, som igjen er opphav til svarte flekker dannes, har man mulighet for å kunne treffe tiltak og potensielt redusere problemet i betydelig grad. Videre, kan man forstå bedre hva som gjør at en rød flekk utvikler seg til en svart flekk, har man også mulighet til å sette støtet inn mot dette punktet. Prosjektet har derfor et potensiale for meget stor nytteeffekt​.
Prosjektet vil bli gjennomført ved bruk av materiale tilgjengelig fra det tidligere prosjektet “Avklaring av PRV-viruset sin rolle i utvikling av røde og mørke flekker i laksefilét”​ (FHF-901221, der utviklingen av røde og svarte flekker i en populasjon ble fulgt fra sjøutsett til slakt, og der det ble gjennomført 7 uttak i denne perioden der minst 600 fisk ble undersøkt hver gang og materiale ble samlet inn. Supplerende materiale kan om ønskelig bli samlet inn i prosjektperioden. Det foregående prosjektet (FHF-901221) viste at prevalensen av røde flekker er konstant og uavhengig av PRV-status, mens svarte flekker kan variere i alvorlighetsgrad avhengig av PRV-status. Prosjektet vil ta for seg dette materialet og undersøke det i detalj med henblikk på patologiske prosesser i røde flekker som kan bidra til å forstå hvorfor de oppstår samt hvordan de utvikler seg fra røde til svarte flekker. Infeksjonsstatus i vev og særlig i muskelceller vil bli analysert med forskjellige metoder (in situ hybridisering, immunhistokjemi og elektronmikroskopi).

Videre har det vært spekulert i om ribbensbrudd kan gi opphav til røde flekker. Prosjektet tar sikte på å håndfiletere 1000 fisk for å beholde benstrukturene intakte og undersøke funn av røde og svarte flekker i denne fisken med avanserte røntgenteknikker (røntgenavdelingen ved NMBU Veterinærhøgskolen).

Videre vil det undersøkes om eksperimentell vaksinering mot PRV, som er vist å redusere virusmengden i fisken og beskytte mot HSMB, kan gi en reduksjon i forekomsten av svarte flekker.

Arbeidspakke 1
Ansvarlig: Erling Olaf Koppang ved NMBU Veterinærhøgskolen.
I denne arbeidspakken inngår en omfattende undersøkelse av røde og svarte flekker med forskjellige morfologiske analyser og transkripsjonsanalyser. Det blir sentralt å utføre in situ hybridisering for å påvise og karakterisere ulike vevsreaksjoner for å avdekke mekanismer bak dannelsen av røde og svarte flekker. Videre vil det benyttes elektronmikroskopi. 

I en del av denne arbeidspakken vil det også på et så tidlig tidspunkt som mulig bli gjennomført undersøkelser for å avdekke om ribbensbrudd kan gi opphav til røde flekker. Dette vil bli gjort i samarbeid med et nærmere bestemt oppdrettsfirma​. Videre er det avtalt samarbeide med røntgenavdelingen ved NMBU Veterinærhøgskolen ved førsteamanuensis Hege Skogmo Kippernes. 

Arbeidspakke 2
Ansvarlig: Espen Rimstad ved NMBU Veterinærhøgskolen.
Denne arbeidspakken vil se nærmere på PRV sin betydning for utvikling av svarte flekker samt hvordan infeksjonen påvirker celler og hvilke celler som infiseres. I første omgang vil man etablere in situ hybridisering for PRV-deteksjon i laboratoriet. Det er inngått samarbeid med en gruppe ved Department of Fisheries and Oceans, BC, Canada, som har metoden etablert for PRV. Stipendiat Dhamotharan Kannimuthu, som lønnes av et annet prosjekt, vil være sentral for å få metoden etablert. I samarbeid med den canadiske gruppen vil metoden utvides til å kunne påvise cellulære inflammatoriske responser. Det vil fortløpende evalueres om det er hensiktsmessig med korttidsopphold i BC, Canada eller vice versa, for å få prosessen til å gå raskt.

I samarbeid med Norges forskningsråd-prosjektet "Comparing the protection of attenuated and inactivated virus vaccines against pancreas disease and heart and skeletal muscle inflammation (ViVaAct)" (forskningsrådets prosjektnr. 280847​) som ledes av Rimstad, vil man undersøke om vaksinering mot PRV kan ha beskyttende effekt mot utvikling av melaninflekker.​
Følgende formidling er planlagt: 
• Presentasjoner på nasjonale møter som Havbruk/Frisk Fisk-konferanser samt internasjonale fiskehelsemøter som EAFP (European Association of Fish Pathologists)-konferansen.
• Publisere i nasjonale oppdretts-tidsskrift og nettsider.
• Utvikle et faktablad for prosjektet.
• Minst fire vitenskapelige artikler i relevante vitenskapelige tidsskrifter med fagfellevurdering, helst med åpen tilgang.
• Delta på internasjonale konferanser som er relevante. 
• Organisere en åpent møte/arbeidsmøte ved prosjektets slutt​.​
keyboard_arrow_up