Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 145 prosjekter

Prosjektnr: 901375
Varighet: 2017 - 2020
Status: Avsluttet

Kartlegging av mengder og årsaker til matsvinn i sjømatnæringen

Norge har forpliktet seg til å følge opp FNs bærekraftmål, herunder delmålet om å halvere matsvinnet innen 2030. Matbransjen signerte 23.06.2017 en forpliktende bransjeavtale om reduksjon av matsvinn med Klima- og miljødepartementet og fire andre departementer. Sjømat Norge, ...
Prosjektnr: 901345
Varighet: 2017 - 2018
Status: Avsluttet

Kartlegging av muligheter for etablering av kontraktsmarked i førstehåndsomsetningen av fisk

I løpet av 2016 er det innført prøveordninger med dynamiske minstepriser i Norges Sildesalgslag, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag og Norges Råfisklag. Salgslagene og kjøperorganisasjonene har valgt ulike løsninger for hvordan minsteprisene fastsettes, men hovedprinsippet er at d ...
Prosjektnr: 901339
Varighet: 2016 - 2017
Status: Avsluttet

Klimaveikart for norsk fiskeflåte: Kartlegging av tiltak for å redusere CO₂-utslipp for fiskeflåten

Fiskeflåten i Norge slipper i dag ut cirka 1,1 millioner tonn CO₂-ekvivalenter, i følge statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Fiskeflåten er en del av ikke-kvotepliktig sektor, som til sammen vil bli omfattet av EUs pålegg om reduksjoner av CO₂-utslipp med 40 % fra 20 ...
Prosjektnr: 901336
Varighet: 2017 - 2019
Status: Avsluttet

Verdiskapings- og restråstoffanalyser i norsk sjømatnæring 2017–2019

SINTEF Fiskeri og havbruk AS har i samarbeid med SINTEF Teknologi og samfunn gjennomført en rekke prosjekter innen verdiskaping for fiskeri- og havbruksnæringen i Norge. Arbeidene som er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) er:• Nasjonal betyd ...
Prosjektnr: 901334
Varighet: 2017 - 2018
Status: Avsluttet

Seafood LCI database: A key to achieve more sustainable seafood production

BackgroundThere is a great need to lower the environmental impact of fisheries and aquacultural production systems. Environmental legislation, labels, investors, supplier policies and consumers are shifting towards a more holistic view where the whole life cycle and all types of ...
Prosjektnr: 901325
Varighet: 2017 - 2020
Status: Avsluttet

Hvordan påvirker valutaendringer prestasjon og konkurranseposisjon i norsk sjømatnæring i perioden 2016–2019?

Norsk sjømatindustri er avhengig av å selge det meste av sin produksjon i et globalt marked. Den norske kronen er en sårbar valuta som svinger mye. I nyere tid har kronekursen vært svært avhengig av utviklingen i råoljeprisen.   Konkurranseevnen til sjømatindustrien er føls ...
Prosjektnr: 901323
Varighet: 2016 - 2017
Status: Avsluttet

Krav til sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring

De siste 20 årene har det kommet flere og flere initiativer for sertifisering knyttet til miljømessig bærekraft. Marine Stewardship Council (MSC) har vært vesentlig innenfor villfisk, og norske fiskerier er miljøsertifisert i henhold til MSC etter påtrykk/krav fra markedet. Det n ...
Prosjektnr: 901248
Varighet: 2016 - 2017
Status: Avsluttet

Klimagassutslipp i norsk fiskeflåte for perioden 1995 til 2015

Denne prosjektbeskrivelsen kommer som et resultat av et innspill fra Fiskebåt ved Jan Ivar Maråk, med ønske om oppdatert kunnskap om den norske fiskeflåtens klimagassutslipp.Det er kun utslippene fra fiskefartøyene som ønskes kvantifisert og ikke utslippene for hele livsløpe ...
Prosjektnr: 901228
Varighet: 2016 - 2016
Status: Avsluttet

Konsekvenser for handelen med norsk sjømat ved betydelige endringer i Schengen-avtaleverket

I etterkant av at spørsmålet om midlertidige endringer i Schengen-avtalen som medfører gjeninnføring av grensekontroll har norsk sjømatnæring sett for seg mulige problemer med eksporten som en følge av dette. En fransk tenketank har allerede estimert at en slik gjeninnføring vil ...
Prosjektnr: 901215
Varighet: 2015 - 2015
Status: Avsluttet

Verdiskaping i matproduksjon

Prosjektet “Nasjonal betydning av sjømatnæringen – en verdiskapingsanalyse med tall fra 2013” (FHF-901079) ga verdifull kunnskap om næringens bidrag til samfunnet. Det tydeliggjorde behovet for å se på helheten i norsk matproduksjon med de samme variabler. SINTEF ble derfor utfor ...
keyboard_arrow_up