Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 45 prosjekter

Prosjektnr: 901229
Varighet: 2016 - 2016
Status: Avsluttet

Human helseeffekt av marint protein: En oversikt over tilgjengelig forskningsbasert kunnskap

Som resultat av FHF og Norges forskningsråd sin felles utlysning på området sjømat og human helse våren 2012 har FHF avsatt 45 millioner kr til satsingen gjennom prosjektet “Fish Intervention Studies (FINS) / Spiseforsøk med fisk” (FHF-900842). Målsettingen i prosj ...
Prosjektnr: 901163
Varighet: 2015 - 2016
Status: Avsluttet

Sjømat og helse-konferansen 2016

Siste nytt fra forskningsfronten om sjømat og helse er tema når Norges forskningsråd og FHF arrangerer konferanse i Bergen 14.–15. september 2016. Konferansen så nærmere på siste nytt innenfor forskning og kunnskap om sjømat og helse og belyste både utfordringer og mulighete ...
Prosjektnr: 901038
Varighet: 2015 - 2020
Status: Pågår

Betydningen av regelmessig inntak av torsk i svangerskapet for jodstatus, mors mentale helse og barnets utvikling

Nyere forskning nasjonalt og internasjonalt indikerer at moderat jodmangel kan ha betydning for barns utvikling. Gravide i Norge har et lavt jodinntak og en stor andel har moderat jodmangel. Mager fisk er den beste kilden til jod, men inntaket av sjømat er generelt lavt hos gravi ...
Prosjektnr: 900842
Varighet: 2013 - 2017
Status: Avsluttet

Fish Intervention Studies (FINS) / Spiseforsøk med fisk

Både nasjonale og internasjonale helsemyndigheter anbefaler befolkningen å spise mer sjømat, og spesielt fet fisk for å redusere risikoen for hjerte- og karsykdom. Så langt har forskningen på helseeffekter av sjømat hovedsakelig dreid seg om effekten av marint omega-3, men sjømat ...
Prosjektnr: 900331
Varighet: 2009 - 2012
Status: Avsluttet

Giftighet av metylkvikksølv hos fisk: Betydning for fiskehelse, sjømattrygghet og interaksjon med selen i fôret

Metylkvikksølv er en miljøgift som finnes i det marine miljø og som oppkonsentreres i næringskjeden. Særlig stor rovfisk med langt livsløp som tunfisk og kveite kan ha høye nivåer av metylkvikksølv. Metylkvikksølv er svært giftig for nervesystemet og kan føre til skader på foster ...
Prosjektnr: 900195
Varighet: 2009 - 2010
Status: Avsluttet

Forbedret metodikk for identifikasjon av transfettsyrer i oppdrettslaks

I de siste årene har det vært økende fokus på virkningen av transfettsyrer i næringsmidler og de negative helseeffektene inntak av disse fettsyrene kan ha. Flere land har innført grenseverdier og regler for merking av transfettsyrer i mat. Analysemetodikken som anvendes for trans ...
Prosjektnr: 900181
Varighet: 2009 - 2011
Status: Avsluttet

Gjenvinningsordning for kasserte fiskeriredskaper

Det å få på plass en velfungerende ordning for kassert fiskeriredskap har vært et ønske fra mange hold i flere år. Prosjektet skal utvikle en nasjonal returordning for kassert redskap fra fiskerinæringen. Dette innebærer å utarbeide et system for å motta, demontere og avsette fra ...
Prosjektnr: 900163
Varighet: 2009 - 2009
Status: Avsluttet

Effekten av plantevernmiddelet endosulfan i fiskefôr på veksten hos laks

Endosulfan er et plantevernmiddel, et organisk klorbasert pesticid, som brukes i jordbruket verden over, og fisk, spesielt laks, ser ut til å være spesielt følsom for vannbåren endosulfan. Bakgrunnen for prosjektet er at det finnes lite informasjon om effekten av endosulfan i fôr ...
Prosjektnr: 900112
Varighet: 2008 - 2011
Status: Avsluttet

Basisundersøkelser av fremmedstoffer i viktige fiskearter i perioden 2009–2012

Det er avgjørende for troverdigheten til norsk sjømat at man har en god oversikt over og kunnskap om miljøtilstanden i hav og kystområdene rundt Norge. Det er ikke nok å si at maten er trygg, man må også kunne bevise dette gjennom tilstrekklig overvåking og dokumentasjon av nivåe ...
keyboard_arrow_up