Til innholdet

Prosjektnummer

901204

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901204
Status: Avsluttet
Startdato: 01.03.2016
Sluttdato: 31.12.2016

Fangstkontroll i notfiske etter pelagiske arter: Fase 1

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige rapportering
Prosjektet har vært et forprosjekt der målsetningen var å formulere ett eller flere hovedprosjekt for å utvikle bedre fangstkontroll i fiske med not. I løpet av prosjektperioden har man hatt dialog med fiskeflåten for å definere de mest relevante forskningsfeltene knyttet til dette forskningsfeltet. Dette har skjedd gjennom et arbeidsseminar (workshop) med representanter fra flåte og redskapsindustri ved SINTEFs forsøkstank i Hirtshals, gjennom en spørreundersøkelse der 64 skippere fra den pelagiske flåten deltok og gjennom møte med prosjektets styringsgruppe.

Det er utarbeidet en foreløpig prosjektbeskrivelse på fangstkontroll i ringnot basert på spørreundersøkelsen, seminaret og møte i styringsgruppen.

FHF har gjennom forprosjektet fått et godt grunnlag for å prioritere videre FoU-arbeid innen fiske med not etter sil og makrell.
Under fiske er det viktig å ha kontroll over hele fangstprosessen, fra fiskeleting til fangsten blir levert, for å få best mulig økonomisk utbytte av de kvotene man har fått tildelt og samtidig ivareta sikkerheten om bord og overholde fiskerireguleringene. I de siste årene er det lagt ned en betydelig forskningsinnsats for å utvikle metoder og utstyr for bedre fangstkontroll i fiske etter pelagiske arter som sild og makrell. Det er gjort vesentlige framskritt på flere fronter, slik som innenfor akustisk mengdemålingsmetodikk og slippemetodikk, men det er fortsatt mange uløste problemstillinger, både i fiske med not og pelagisk trål.

Den pelagiske flåten har gjennom flere år hatt som mål å levere en større andel av fangsten til humant konsum, en tilpasning som er avgjørende for å øke verdiskapningen. En sentral utfordring her er å utvikle bedre systemer for håndtering og oppbevaring av fangsten ombord. Nye metoder for ombordpumping er utviklet basert på undertrykkslasting og trykklossing, men det er få fartøy som har tatt i bruk denne teknologien. Det er fortsatt uløste problemstillinger knyttet til ombordpumping som minimerer kvalitetsforringelse og hindrer utilsiktet dødelighet. I FHF sin handlingsplan for fiske og fangst presiseres viktigheten av å optimalisere lønnsomheten i fiskeflåten gjennom å utvikle ressurs- og miljøvennlig redskapsteknologi, og å utvikle bedre fangst- og redskapskontroll, herunder artseleksjon, størrelsesseleksjon og kontroll av fangstmengde. I handlingsplanen påpekes det også at man må få kontroll på hele fangstprosessen, slik at en kan optimalisere verdien av tilgjengelige kvoter og ivareta hensyn til kvalitet, ressurser og miljø. 

FHF har tidligere finansiert prosjekter innenfor notteknologi, som for eksempel prosjektene:
• Datafangst-, beregnings- og grafisk presentasjonsverktøy for størrelsesmåling av fisk med bredbåndsekkolodd (DABGRAF) (FHF-900774)
• Utvikling av standard slippemetode for makrell og sild i fiske med not (FHF-900999)
• Hovedprosjekt: Utvikling av ressurs- og miljøvennlig notteknologi (FHF-900514)
• Ny flåsnurpe for ringnotflåten (FHF-900685)
• Elektronisk avlesning av bolkemerker på ringnot (FHF-900687)
 
Innenfor fangsthåndtering har FHF finansiert bl.a. følgende prosjekter:
• Ny tankutforming og laste/lossesystem for pelagisk fartøy (FHF-900553
• Pelagisk kvalitet – fra hav til fat 2002 (FHF-433023)
• Kvalitet og mattrygghet i den pelagiske kjeden – verdioptimering gjennom økt kompetanse (FHF-432012)

Prosjektet det her legges grunnen for vil basere seg på resultatene fra disse prosjektene. 

De viktigste problemstillingene i pelagisk sektor kan samles innenfor følgende hovedområder:
1. kontroll over hva man kaster på
2. kontroll over redskapet under kasting
3. kontroll over fangsten under kasting
4. identifikasjon av fangsten i nota
5. kontroll over slippeprosessen
6. integrert instrumentering
7. håndtering av fisk fra fangst til ombordtaking
Å formulere ett eller flere hovedprosjekt med målsetning om å utvikle bedre fangstkontroll i fiske med not.

Delmål
• Å definere de mest relevante forskningsfeltene knyttet til fangstkontroll i notfiske i samarbeid med fiskeflåten.
• Å utforme aktuelle løsnings-, finansierings- og samarbeidsmodeller for de prioriterte problemstillingene.
Nytteverdien av forprosjektet (fase 1) vil være å få en oversikt over problemkomplekset rundt fangstkontroll i not, og komme fram til hvilke forskningsoppgaver som bør prioriteres og på hvilken måte dette bør gjøres.

For fiskerinæringen vi nytteverdien komme når fase 2 gjennomføres. Det praktiske forsknings- og utviklingsarbeidet vil inngå i denne fasen. Man forventer at resultatene fra fase 2-prosjektene skal kunne gi notflåten bedre kontroll over redskap og fangst, og derigjennom øke fangstverdi og lønnsomhet. Utvikling av instrumenter og utstyr for fiskeleting og kontroll vil også kunne gi økt lønnsomhet for leverandørindustrien til fiskeflåten.
Prosjektet (dvs. fase 1) gjennomføres som et forprosjekt med åtte måneders varighet. Det skal munne ut i definisjon av et antall prosjektområder som skal søkes finansiert gjennom ulike finansieringskilder som Forskningsrådet, FHF og Innovasjon Norge.

Fase 1 vil ledes av Havforskningsinstituttet der forskningsgruppene Fangst og Marin økosystemakustikk vil være sentrale. Instituttet vil samarbeide med SINTEF Fiskeri og havbruk og Christian Michelsen Research (CMR) innenfor problemstillinger der dette er relevant, slik som programmering, instrumentutvikling og eventuelt materialtesting. En vil også samarbeide med Fiskeridirektoratet når det gjelder spørsmål rettet mot forvaltningen av våre fiskeriressurser.

Det skal gjøres én eller flere idédugnader der flåte, industri og forskning deltar for å få fram nye synspunkter på problemstillinger innenfor problemkomplekset rundt fangstkontroll i notfiske. Det ene arbeidsmøtet (workshop) vil bli avholdt ved forsøkstanken i Hirtshals der not-modellen som skal konstrueres skal demonstreres og danne grunnlag for diskusjoner. Det er viktig å få klarhet i hva fiskeflåten selv anser som de viktigste utfordringene i notfiske. Idéene herfra vil bli videreutviklet av de aktuelle forskningsmiljøene og vil bli lagt til grunn for å utvikle prosjektbeskrivelser til ulike finansieringskilder.  
 
Når idédugnadene er oppsummert innenfor de ulike temaene skal det gjennomføres et styringsgruppemøte hvor temaene blir diskutert og prioritert. Målet er å komme frem til hvilke prosjektbeskrivelser som skal utvikles i fase 1. Disse prosjektbeskrivelsene vil utgjøre siste leveranse i fase 1.
Det settes ikke opp en egen formidlingsplan for fase 1. Arbeidet i forprosjektet vil bli gjort kjent for fiskerinæringen gjennom deltakelse i de innledende idédugnadsgruppene og gjennom styringsgruppens kontaktnett.
keyboard_arrow_up