Til innholdet

Prosjektnummer

901350

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901350
Status: Pågår
Startdato: 01.03.2017
Sluttdato: 01.06.2021

Fangstkontroll i notfiske etter pelagiske arter: Fase 2

Under fiske er det viktig å ha kontroll over hele fangstprosessen fra fiskeleting til fangsten blir levert – for å få best mulig økonomisk utbytte av de kvotene man har fått tildelt. På samme tid er det viktig å ivareta kvaliteten på råstoffet, sikkerheten om bord og overholde fiskerireguleringene. I de siste årene er det lagt ned en betydelig forskningsinnsats for å utvikle metoder og utstyr for bedre fangstkontroll i fiske etter pelagiske arter som sild og makrell. Det er gjort vesentlige fremskritt på flere fronter, slik som innenfor akustisk mengdemålingsmetodikk og slippemetodikk, men det er fortsatt mange uløste problemstillinger, både i fiske med not og pelagisk trål.

Dette prosjektet er en videreføring av forprosjektet “Fangstkontroll i notfiske etter pelagiske arter: Fase 1” (FHF-901204) finansiert av FHF i 2016. Prosjektet adresserer tre av de strategiske forskningsområdene som ble prioritert av prosjektets styringsgruppe i møtet 26. oktober 2016:
1. kompetanseutvikling
2. overvåkning og identifisering under fangst
3. identifisere indikatorer for stress og potensiell overlevelse i kommersielle snurpenotfangster for å bidra til å definere grenseverdier for slipp av uønsket fangst
 
Til tross for forskning og utvikling innen fangstidentifikasjon før notkast , så vil skipperne til tider komme i situasjoner der det er behov for fangstregulering etter at nota er satt ut (f.eks. store kast som må deles eller unøyaktige akustiske estimat på art eller biomasse før kasting). Det vil da være nødvendig for fiskeren å ha instrumenter som gir informasjon om fangsten i en tidlig fase da det fortsatt er lov og ansvarlig å slippe deler eller hele fangster. 

Tyngdepunktet i prosjektet ligger i utvikling av instrumenter, metoder og hjelpemidler for overvåking av fangsten og visualisering av fiskestim og not under fangst. Dette vil gjøres gjennom å videreutvikle innsamling, sammenstilling og analyse av akustiske, optiske og de andre relevante data som trengs for metodeutvikling og sanntidsbruk om bord for fangstovervåking. Denne kunnskapen og instrumentering er ikke bare viktig for å kunne ta en beslutning om eventuell slipping tidlig i kastet, men også for reevaluering av nåværende regelverket for slipping fra not.

For å kunne gjøre dette korrekt kreves det ikke bare informasjon om stimens bevegelse relativt til fartøy og redskap, men også informasjon om individuell fiskeatferd som påvirker stimens struktur og dynamikk og miljøparametere. Det er viktig å sammenstille informasjon både fra miljøet stimen svømmer i og fra dynamisk overvåking av fartøyaktivitet og utstyr relativt til stimen. Dette krever integrering av store datamengder i tid og rom. Utover en identifikasjon av art og størrelse er formålet å øke forståelsen av atferd som brukes til å anslå overlevelse før en når “point of no return” og må fangste stimen. 

Teknologien som kreves for å begynne å samle slik informasjon eksisterer allerede, eller er påbegynt i eksisterende prosjekter. Det som derimot mangler er muligheten for å sammenstille, analysere og visualisere denne informasjonen på en integrert og meningsfull måte i forbindelse med fangstovervåking av ringnot. Den langsiktige målsetningen for datainnsamlingen er at den skal bli en viktig verktøykasse for fremtidige forskningsprosjekt, men at den samtidig kan fungere som en katalysator for videre produktutvikling.
Å oppnå bedre fangstkontroll i ringnotfiske gjennom å utvikle instrumenter og analysemetoder som gir bedre grunnlag for beslutninger under fangstprosessen.

Delmål
• Å utvikle applikasjon som benyttes om bord under fangst for å visualisere stim/biomasse og notgeometri.
• Å utvikle effektiv akustisk fangstovervåking (instrumenter og metoder).
• Å utvikle metoder for å beskrive art / størrelse og atferd av fisk i kommersielt ringnotfiske.
• Å utvikle indikatorer for stress og potensiell overlevelse i kommersielt ringnotfiske for å bidra til å definere grenseverdier for slipp av uønsket fangst.
Prosjektet vil kunne gi notflåten bedre kontroll over redskap og fangst, og derigjennom øke fangstverdi og lønnsomhet. Det vil bli utviklet instrumenter og metoder for å bestemme biomasse, art, individstørrelse og atferd før kast og i tidlig fangstfase. Slike instrumenter gjør det mulig for skipper å unngå fangster av lav verdi og ulovlige fangster og dermed gi mer effektiv og verdifull fangst. Det å ha god forståelse for hvordan redskapet oppfører seg under fiske er en viktig forutsetning for effektivitet. Kjennskap til redskapets geometri vil kunne gi økt forståelse for den gjensidige påvirkningen mellom redskap og omgivelser, deriblant fiskestimen. En bedre utnyttelse og sammenstilling (sted og tid) av tilgjengelige datakilder legger grunnlaget for å forstå samspillet mellom fartøy, utstyr, miljø og fisk under fangstprosessen. Slik integrert informasjon vil så kunne brukes for å bestemme fangstens stressnivå og for å definere trygge grenser for når fangst kan slippes. 
Prosjetett består av følgende arbeidspakker (AP-er):

AP 1: Prosjektadministrasjon og kommunikasjon
Ansvarlig
: SINTEF/ Havforskningsinstituttet

Prosjektet ledes av SINTEF innledningsvis. Deretter vil en midtveisevaluering vurdere om det vil være formålstjenlig å flytte prosjektledelsen over til Havforskningsinstituttet i den siste perioden. Hver arbeidspakke vil ha sin egen leder, og det opprettes en vitenskapelig komité bestående av arbeidspakkelederne som støtte for prosjektleder.

Aktiviteter:
Følgende aktiviteter vil inngå i AP 1:
● Prosjektledelse som inkluderer økonomisk og faglig ledelse av prosjektet, inklusive årlig rapportering, både økonomisk og faglig, samt sluttrapportering.
● Planlegge og gjennomføre møter med styringsgruppe og arbeidspakkelederne i prosjektet.
● Det legges stor vekt på resultatformidling til næringen. Dette inkluderer foredrag på relevante møter, seminarer og konferanser, faktaark, nyhetssaker, samt utarbeidelse av film av resultater fra prosjektet.
● Et seminar vil bli avholdt siste året. Resultatene fra prosjektet vil bli presentert for næringen og utstyrsleverandørene. Seminaret vil være åpent for alle interesserte.

AP 2: Fangstovervåking: Visualisering av ringnot og stim
Ansvarlig: SINTEF

Hovedmål
: Å utvikle en applikasjon som brukes om bord under fangst for å visualisere stim/biomasse og notgeometri.

Aktiviteter
Følgende aktiviteter vil inngå i fase 1:
● Videreutvikle loggesystem for innhenting og sammenstilling av datastrømmer relevant for operasjonell beslutningsstøtte i ringnotfiske:
o utvide system med akustiske og optiske data
o innledende applikasjonsutvikling for visualisering av relevante fartøy og probedata i sanntid (herunder tilpasning av loggesystem for bruk om bord i fartøy)
o tilgjengeliggjøring av målehistorikk for atferds- modellering (analyse i etterkant)
● Definere og implementere forenklet 3D-modell av ringnot for visualiseringsformål under fangst.

Følgende aktiviteter vil inngå i fase 2:
● Utvikle applikasjon som visualiserer ringnotredskapet og fiskestimen i samsvar med tilgjengelige målinger:
o applikasjonen vil avhenge av at de nødvendige dataene for hydroakustikk og andre relevante sensorer kommer inn i loggesystemet og er tilgjengelig for sanntidsbruk.

AP 3: Fangstovervåking: Stimnivå atferd / akustiske metoder
Ansvarlig
: Havforskningsinstituttet
 
Hovedmål: Utvikling av mer effektiv akustisk fangstovervåking.
 
Aktiviteter:
Følgende aktiviteter vil inngå i fase 1:
● Definere anbefalinger for (videre)utvikling av effektiv akustisk fangstovervåking under fiske med not, inkludert instrumentering og montering, basert på:
o kritisk gjennomgang av tilgjengelige akustiske instrument og metoder
o studier i felt for å identifisere optimal akustisk instrumentering (f.eks. hvilke akustiske frekvenser som best skiller fiskestim fra not og hva som er best montering for å unngå luftboblestøy)

Følgende aktiviteter vil inngå i fase 2:
● Implementering av anbefalinger og måling av fiskestimer under kommersielt fiske med not:
o beregne stim-biomasse ved bruk av beste tilgjengelige algoritmer (utvikles i CRISP (Senter for miljøvennlig fangstteknologi)) og sammenligne akustiske estimat med faktisk fangststørrelse
o beskrive stimatferd og stimens reaksjoner til fangst med not
 
AP 4: Fangstkontroll: Egenskaper og atferd på individnivå
Ansvarlig
: Havforskningsinstituttet
 
Hovedmål: Utvikle metoder for å beskrive individuelle egenskaper (art og størrelse) i sann tid og atferd av fisk samt viktige miljøvariabler i kommersielle snurpenotfangster.
 
Aktiviteter:
● Utvikle instrumenter og metoder for overvåking av individuell fiskeatferd og miljømessige variabler (f.eks. temperatur, oksygen konsentrasjon og lysnivåer) for pelagiske fiskestimer i kommersielt snurpenotfiske.
● Utvikle en prototype av et stereokamerasystem for identifisering av artssammensetning og størrelsesfordeling som støtte for, eller alternativ til, akustiske metoder utviklet i CRISP.
● I kombinasjon med AP 3 og AP 5, overvåke atferd av makrell på individnivå samt viktige miljøvariabler under fangstprosessen i not.
● Overvåke effektiviteten av et prototype stereokamerasystem for identifisering av artssammensetning og størrelsesfordeling i kommersielle fangster.

AP 5: Fangstovervåkning: Indikatorer for fangstkondisjon
Ansvarlig
: Havforskningsinstituttet
 
Hovedmål: Utvikle indikatorer for stress og potensiell overlevelse i kommersielle snurpenotfangster for å bidra til å definere grenseverdier for slipp av uønsket fangst.
 
Aktiviteter:
A5.1:
● Lede kontrollerte studier for å undersøke effekten av fangstrelatert stress (trengning, håndtering, hypoksi, skade) på atferd, fysiologi (inkludert filetkvalitet) og overlevelse hos makrell.
● Gjennomføre kontrollerte studier for å undersøke effekten av fangstrelatert stress (trengning, håndtering, hypoksi, skade) på atferd,fysiologi og overlevelse hos makrell.
● Komplett overvåking av indikatorer for fangstkondisjon i makrellfangst (landet eller sluppet) under kommersielt snurpenotfiske.

A5.2:
Analysere resultater av A5.1 og definere kriterier (fysiske, atferdsmessige og / eller fysiologiske) som kan brukes som indikatorer for fangstkondisjon i forbindelse med stress og potensiell overlevelse hos makrell i uønsket fangst.

A5.3:
I samarbeid med AP 2, AP 3 og AP 4, overvåke indikatorer for fangstkondisjon fra A5.2 i kommersielt ringnotfiske på makrell.
Det legges stor vekt på resultatformidling til næringen. Prosjektet skal formidles i fiskeripressen og omtales på FHF sine nettsider. SINTEF og Havforskningsinstituttet sine medieavdelinger vil være behjelpelig med dette. Prosjektet vil i tillegg bli kommunisert via foredrag på relevante møter, seminarer og konferanser. Det vil også bli trykt opp faktaark, som beskriver resultatene fra prosjektet etter hvert som de blir produsert. Videre vil det lages film av resultater fra prosjekter og et filmselskap vil bli involvert.

Et seminar vil bli avholdt siste året. Resultatene fra prosjektet vil bli presentert for næringen og utstyrsleverandørene. Seminaret vil være åpen for alle interesserte. Prosjektets styringsgruppe skal aktivt trekkes med.
keyboard_arrow_up