Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 1859 prosjekter

Prosjektnr: 901131
Varighet: 2015 - 2017
Status: Avsluttet

Pilotanlegg for storskala ensilasjeproduksjon på M/S Nordstar

Den norske hvitfiskflåten (trål, line og stor kystflåte) fangster store kvantum og den vanligste produksjonsformen er hodekapping og spretting (h/g). Av denne produksjonsformen utnyttes i gjennomsnitt 65–70 % av fisken som h/g-fisk. De resterende 30–35 % omtales gjerne ...
Prosjektnr: 901129
Varighet: 2015 - 2015
Status: Avsluttet

Kunnskapsstatus vedrørende effekten av ultralyd på lakselus

Bruk av ultralyd har vært lansert som en potensiell metode for kontroll med lakselus, men en vet lite om hvordan denne metoden virker på lakselus, og hvilket potensial metoden kan ha. I forkant av eventuelle eksperimentelle studier er det behov for å lage en kunnskapsoversikt ove ...
Prosjektnr: 901126
Varighet: 2015 - 2017
Status: Avsluttet

Pilotflåte Helixir: Dokumentasjon av fiskevelferd og effekt mot lus

Helixir er et nytt utstyr under utvikling der fisk føres gjennom et ferdig dosert lukket behandlingsvolum via en trippel fiskepumpe, over en avsiler og inn i behandlingstanken (helix-tank). Systemet er en ny type behandlingenhet som kan bidra til mer optimal behandling av fi ...
Prosjektnr: 901125
Varighet: 2015 - 2015
Status: Avsluttet

Høy-intensitets fokusert ultralyd (HIFU) anvendt på fisk: En studie av effekten på ulike vevstyper

Høyintensitets fokusert ultralyd (HIFU) er en teknologi som anvendes for nøyaktig oppvarming av små volum av biologisk vev. Teknologien er hovedsakelig utviklet for medisinske formål, men kan også ha andre anvendelser, for eksempel innen bearbeiding av fisk.Forundersøkelser med b ...
Prosjektnr: 901123
Varighet: 2015 - 2018
Status: Avsluttet

Effekter av sedasjon av smolt

Idegrunnlaget for denne prosjektskisse kommer fra oppnådde resultater i forsøket Stresspump 2 (SP2) i FHF-prosjektet “Pumping og håndtering av smolt” (FHF-900660). I prosjektet ble det observert negative effekter av gjentatt sedasjon av smolt. Dette står i kontrast til tidligere ...
Prosjektnr: 901122
Varighet: 2015 - 2017
Status: Avsluttet

Pilotprosjekt: Filét i Norge

Den norske fiskeindustrien, med unntak av salt- og klippfiskindustrien, har lav inntjening. I forhold til det disponible kvotegrunnlaget, ser det ut til at deler av industrien ikke klarer å generere produkter med et positivt dekningsbidrag (inntekter ÷ variable kostnader). Antall ...
Prosjektnr: 901121
Varighet: 2015 - 2016
Status: Avsluttet

Ekspertpanel metodevurdering oppdrett – villaks

FHF registrerer at det pågår en intens diskusjon om metodegrunnlaget for registrering og vurdering av hvordan villaks påvirkes av oppdrettslaks. I det siste har det spesielt dreid seg om måling av innslag av rømt laks i elv, der ulike rapporter tyder på at innslaget varierer gjen ...
Prosjektnr: 901120
Varighet: 2015 - 2016
Status: Avsluttet

Program rensefisk: Analyse av sykdomsrelatert risiko forbundet med bruk av villfanget og oppdrettet rensefisk for kontroll av lakselus

Lakseoppdrettsnæringen i Norge, og også i andre land, bruker i økende grad rensefisk som ett av flere verktøy for å kontrollere lakselus. Historisk er primært villfanget leppefisk blitt benyttet, men de siste årene er også oppdrettet berggylt og rognkjeks tatt i bruk. I 2014 ble ...
Prosjektnr: 901119
Varighet: 2015 - 2017
Status: Avsluttet

Yersiniose i resirkuleringsanlegg for laks: Smittesporing, biofilmegenskaper og sanering

Laksesykdommen yersiniose, forårsaket av bakterien Yersinia ruckeri, gir i Norge utbrudd hos laks i både ferskvann og sjøvann, men smitten er antatt å inntreffe i ferskvannsfasen. Økende smoltproduksjon i resirkulerings (RAS)-anlegg representerer en risiko, og gjentatte yersinios ...
Prosjektnr: 901118
Varighet: 2015 - 2019
Status: Avsluttet

Epidemiologisk studie av kardiomyopatisyndrom (CMS): Spredning, risikofaktorer og sykdomsforløp i norsk lakseoppdrett (CMS-Epi)

Kardiomyopatisyndrom (CMS), også kalt hjertesprekk, er en alvorlig hjertelidelse som rammer oppdrettslaks i sjø. Fordi det oftest er stor og slaktemoden fisk som rammes, kan de økonomiske tapene bli betydelige. I noen områder er CMS den økonomisk mest betydingsfulle sykdomm ...
keyboard_arrow_up