Til innholdet

Prosjektbasen


Søk blant 18 prosjekter

Prosjektnr: 900398
Varighet: 2009 - 2014
Status: Avsluttet

International Collaborative Project to Sequence Atlantic Salmon Genome (ICPSASG)

Nytteverdien vil ligge på områder som avlsmessig fremgang ved at avlsarbeidet kan effektiviseres når genomet er kjent. Det vil også øke sannsynligheten for å finne frem til gensekvenser som kan nyttegjøres for å utvikle bedre vaksiner, optimalisere fôrsammensetning og forklare ul ...
Prosjektnr: 900272
Varighet: 2009 - 2012
Status: Avsluttet

SalmoChange – Genetikk villaks og oppdrettslaks: Påvirkningsfaktorer

Økt kunnskap om hvordan rømt laks og andre påvirkningsfaktorer influerer på genetikk i ville laksestammer, og kanskje økt kunnskap om hva naturlig seleksjon betyr for slik påvirkning.
Prosjektnr: 900081
Varighet: 2008 - 2008
Status: Avsluttet

Genetiske effekter av torskeoppdrett: Workshop

Det er ulike oppfatninger om hvilke ulikheter det er mellom de forskjellige stammene av kysttorsk, og mellom skrei og kysttorsk. Nofima Marin hevder at de individuelle forskjellene innen de enkelte stammene er større enn ulikhetene mellom stammene. Havforskningsinstituttet mener ...
Prosjektnr: 900079
Varighet: 2008 - 2008
Status: Avsluttet

Genetiske endringer hos laks i ulike vassdrag før og nå: Fase 1

Prosjektets nytteverdi (fase 1) Nytteverdien av prosjektet vil være tosidig: 1) Det vil bidra til å kunne synliggjøre omfang av tidligere utsettinger i en region av Norge, og samtidig rent metodisk gi grunnlag for tilsvarende studier i andre regioner om ønskelig. 2) Det vil d ...
Prosjektnr: 900050
Varighet: 2008 - 2011
Status: Avsluttet

Optimal Smolt Production and Post Smolt Performance in the High North: Seawater Intermixing, Low Temperatures and Intensive Rearing (NORSMOLT)

Expected project impactThe project will benefit the industry by providing scientific based information on the effects of currently applied production strategies, as well as recommendations to optimize fish performance and welfare to obtain a self-sufficient salmon industry in the ...
Prosjektnr: 900053
Varighet: 2008 - 2013
Status: Avsluttet

Variability Among Populations of Wild and Farmed Atlantic Salmon: Morphology and Genetics

Expected project impactThe results should determine whether wild Atlantic salmon are affected morphologically by escapes.
Prosjektnr: 523034
Varighet: 2007 - 2008
Status: Avsluttet

Overvåking og oppfisking av rømt laks i Namsenfjorden og Namsenvassdraget

Hensikten med prosjektet er å få mer kunnskap om andel og utbredelse av rømt oppdrettslaks på villaksens gyteplasser. Og kanskje viktigst, om den kunne la seg fange i fjord eller vassdrag før gyting.
Prosjektnr: 522014
Varighet: 2007 - 2008
Status: Avsluttet

Aerob utholdenhetstrening for bedret hjertefunksjon og helse hos oppdrettslaks (TrenFisk)

Man tok utgangspunkt i tidligere litteratur som viste at trening kunne ha positive effekter på fiskens vekst og oksygenforbruk. I tillegg ville en se på eventuelle positive effekter av trening på sykdomsmostand.
Prosjektnr: 532024
Varighet: 2007 - 2009
Status: Avsluttet

Avl for ein oppdrettslaks med større motstandskraft mot lakselus

Utval for ein laks med større motstandskraft mot lakselus vil ha stor økonomisk verdi på minst tre felt: (a) redusert behovet for avlusing(b) redusert risiko for utvikling av lakselus som er resistent mot dei medikamenta som vert brukt i dag og auka levetida på desse medikame ...
Prosjektnr: 521014
Varighet: 2007 - 2007
Status: Avsluttet

Kiselalgeoppblomstring i inntaksvann et problem for tidlige livsstadier av laks?

keyboard_arrow_up