Til innholdet

Prosjektbasen


Søk blant 34 prosjekter

Prosjektnr: 901932
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Harmonisering av RAS-kunnskap for høyere utdanning og norsk havbruksnæring (EduRAS)

​EduRAS-prosjektet skal lage RAS-relatert undervisningsmateriell på norsk. Foreløpig finnes det ingen norske bøker om RAS og produksjon av atlantisk laks i RAS.EduRAS skal utvikle skreddersydd innhold for høyere utdanning og norsk industri. Resultatene av dette prosjektet vil gjø ...
Prosjektnr: 901931
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

E-lærebok – Havbrukslære

​Oppdrettsnæringen er en kunnskapsbasert næring, og det er viktig at næringsaktører og studenter har tilgang til oppdatert kunnskap på et faglig nivå som passer den enkelte. Læreverket vil bidra til at ny og oppdatert kunnskap tas i bruk for økt kunnskapsbasert verdiskaping, bære ...
Prosjektnr: 901904
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Læreverk for helse- og produksjonsøkonomi i oppdrettsnæringen (HelseØk)

​Målgruppe er studenter, fiskehelsepersonell, driftspersonell/mellomledere og beslutningstakere innen havbruk. Kompendiet skal være et fullstendig læreverk innen temaet helseøkonomi i akvakultur, og samtidig ha en utforming som gjør det egnet som oppslagsverk. Nytteverdien vil væ ...
Prosjektnr: 901757
Varighet: 2024 - 2024
Status: Pågår

Digital implementering av plastdirektivet (EUs direktiv 2019/904 om reduksjon av miljøkonsekvensene av enkelte plastprodukter), for plastholdig utstyr i akvakulturmarkedet

Løsningen vil legge grunnlag for god samhandling med myndighetene for økt innsamling, gjenbruk og materialgjenvinning som ledd i målet om en sirkulær økonomi.  Med denne løsningen vil aktørene i verdikjeden ligge i forkant av myndighetene sine krav, med et system som er ...
Prosjektnr: 901929
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Dokumentasjon og evaluering av visningstillatelser i havbruk

Prosjektet vil ha næringsnytte ved at det redegjør for hvilke typer aktiviteter og pedagogiske verktøy som gir mest effektiv kunnskapsspredning og læringsutbytte for ulike aktørgrupper. Ikke minst er dette viktig i lys av skoleelevers innsikt i næringens aktiviteter. Det muliggjø ...
Prosjektnr: 901866
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Tilgang på fornybar energi for sjømatnæringen fram mot 2040 (EnerSea)

​Resultater fra EnerSea vil kunne bidra til å tette kunnskapsgap om hvordan sjømatnæringen kan realisere mål om bærekraftig vekst og utvikling parallelt med å oppfylle nasjonale mål om utslippskutt og grønn omstilling. Leveransene fra dette prosjektet vil kunne tas i bruk av næri ...
Prosjektnr: 901845
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Ringvirknings- og verdiskapingsanalyser i norsk sjømatnæring 2023–2025

​Ringvirkningsanalysene er nyttige både for næring og forvaltning. For næringen er det viktig å få synliggjort sin samfunnsmessige betydning, både nasjonalt og regionalt.Kommuner, fylkeskommuner og annen regional forvaltning ønsker også mer presise anslag for økonomisk betydning, ...
Prosjektnr: 901850
Varighet: 2023 - 2024
Status: Avsluttet

Elektronisk fraktbrev for eksport av sjømat per landevei (eCMR)

Tekniske løsninger som grunnlag for elektoniske fraktbrev (eCMR) er utviklet og verifisert​
Prosjektnr: 901833
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Økt kunnskap om klima-, natur- og miljøpåvirkninger fra ulike produksjonsformer for laks (PåLaks)

For å møte stadig økende krav og forventninger fra forbrukere og myndigheter er det nødvendig med økt kunnskap om hvordan ulike produksjonssystemer for oppdrett av laksefisk påvirker både lokalt og globalt miljø, men også hvordan effekten og påvirkningen er på de samfunnsmess ...
Prosjektnr: 901801
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

HMS i havbruk – Risikostyring i ulike produksjonsformer

​Å redusere arbeidsrelatert fravær og frafall i en ulykkesutsatt næring dreier seg om arbeidstakernes rett til et forsvarlig arbeidsmiljø, som beskrevet i Arbeidsmiljøloven. Et arbeidsskadedødsfall har store konsekvenser og kostnader – spesielt for de personlig berørte, men og ...
keyboard_arrow_up