Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 19 prosjekter

Prosjektnr: 901606
Varighet: 2020 - 2022
Status: Pågår

Ringvirknings- og verdiskapingsanalyser i norsk sjømatnæring 2020-2022

Sjømatnæringen er blant landets største og sterkest voksende målt i både omsetning, sysselsetting og verdiskaping. Ved siden av direkte verdiskaping og sysselsetting i sjømatbedriftene, genererer sjømatnæringen også betydelige sysselsettings- og verdiskapingseffekter nedover i ve ...
Prosjektnr: 901541
Varighet: 2019 - 2021
Status: Pågår

Drift og videreutvikling av bærekraftportalen: Fase 2

Norge ønsker at havbruksnæringen skal vokse på en bærekraftig måte. Eksisterende reguleringer og føringer for utvikling av havbruksnæringen forutsetter at næringen skal være bærekraftig før videre vekst tillates (Meld. St. 16, 2014–2015, Andreassen et al., 2016). Det inneb ...
Prosjektnr: 901526
Varighet: 2018 - 2020
Status: Avsluttet

Grunnrenteskatt i havbruksnæringen: Kunnskapsgrunnlag

De siste årene har ​en diskusjon rundt beskatning av oppdrettsnæringen vokst frem. I både 2017 og 2018 fremmet Sosialistisk Venstreparti forslag i Stortinget om innføring av henholdsvis en eksportavgift og en produksjonsavgift på oppdrett av laks og ørret. Den 27. april 2018 meld ...
Prosjektnr: 901391
Varighet: 2017 - 2020
Status: Pågår

Havbruksforvaltning 2030

Havbruksnæringen er og må være svært dynamisk. Ny teknologi, endringer i markedene, evolusjon av sykdommer og parasitter, og endringer i bruken av og holdning til bruken av kystsonen er forhold som krever stadig tilpasning. Dette gir også behov for å vurdere endringer i forvaltni ...
Prosjektnr: 901338
Varighet: 2017 - 2017
Status: Avsluttet

Regelverksforenkling havbruk: Innspillkonferanse

Prosjektet “Effekter av rettslig rammeverk i havbruksnæringen: Regelverksforenkling” (“Regelverksprosjektet”) (FHF-900902) hadde som mål å undersøke hvordan faglig kunnskap og politiske målsettinger har lagt grunnlag for beslutning om, utforming av og prak ...
Prosjektnr: 901335
Varighet: 2017 - 2019
Status: Avsluttet

Kostnadsutvikling og forståelse av drivkrefter i norsk lakseoppdrett

Produksjonskostnadene i lakseoppdrett har økt betydelig de siste årene. Drivkreftene bak denne utviklingen ble analysert i prosjektet “Analyse av drivere for kostnadsutvikling i norsk havbruksnæring” (FHF-901114) og “Kostnadsutvikling for havbruk i Norge og i konkurrentland” ...
Prosjektnr: 901324
Varighet: 2017 - 2019
Status: Avsluttet

Ressursutnyttelse i norsk lakseoppdrett i 2016

Voksende behov for matproduksjon og konsekvensene dette har på miljøet har ført til økt oppmerksomhet om effektiv og bærekraftig matproduksjon. Nofima har i et tidligere arbeid evaluert ressursutnyttelsen i norsk lakseproduksjon i 2010 og 2012 (Sørensen et al., 2011; Yt ...
Prosjektnr: 901261
Varighet: 2016 - 2017
Status: Avsluttet

Ringvirkningsanalyse for teknologi- og serviceleverandører til sjømatnæringen

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har rettet en forespørsel til SINTEF på bakgrunn av at FHF har identifisert et behov for oppfølging av den nasjonale ringvirkningsanalysen som SINTEF gjennomfører årlig med finansiering fra FHF: “Nasjonal betydning av sj ...
Prosjektnr: 901255
Varighet: 2016 - 2018
Status: Avsluttet

Bærekraftindikatorer i norsk havbruk

Det er både gjennom eksisterende reguleringer og føringer for utvikling av næringen forutsatt at havbruksnæringen skal være bærekraftig før videre vekst tillates (Meld. St. 16 (2014–2015)).   Bærekraft skal i henhold til internasjonale og nasjonale føringer baseres på tre p ...
Prosjektnr: 901220
Varighet: 2016 - 2016
Status: Avsluttet

Ringvirkningsanalyse i havbruksbedrifter

Nofima har utviklet ny metodikk for å studere lokale og regionale ringvirkninger fra oppdrettsnæringen. Resultatene fra analysene i havbruksnæringen har fått stor oppmerksomhet og kommuniserer ringvirkninger relatert til sosial- og økonomisk bærekraft.   Havbruksnæringens ...
keyboard_arrow_up