Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 14 prosjekter

Prosjektnr: 901720
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Omsetningssystemet for fryst hvitfisk: Prøveordning med auksjonsplikt

​Igangsetting av en prøveordning med delvis auksjonsplikt for fryst hvitfisk ved årsskiftet 2021/2022 har sin bakgrunn i synkende andel fryst hvitfisk solgt på auksjon gjennom de to største salgslagene, Råfisklaget og Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag (Surofi). For å reversere ...
Prosjektnr: 901660
Varighet: 2021 - 2022
Status: Pågår

Drivere for, samt effekten av, kapasitetsutvikling i fiskeflåten

Fiskerinæringen har endret seg mye gjennom de siste årene, både med hensyn på kapasitetsutvikling og konkurranseforhold i fiskeflåten. Lønnsomhet, overkapasitet, konkurransekraft på arbeidsmarkedet og fornyingstakt i flåten er argumenter framkommet i strukturdebatten for fiskeflå ...
Prosjektnr: 901644
Varighet: 2020 - 2021
Status: Avsluttet

Kartlegging av landingsmønster for torsk, sei og hyse i Norge

Det er viktig å få f​ram fakta om landingsmønsteret for torsk, sei og hyse gjennom året i Norge. Sentrale faktorer er fersk versus fryst, landinger i Nord-Norge kontra resten av landet osv. Basert på disse dataene kan næringen finne nye og gode løsninger for økt effektivitet og l ...
Prosjektnr: 901605
Varighet: 2020 - 2022
Status: Pågår

Restråstoffanalyser 2020–2022: Tilgjengelighet og anvendelse av marint restråstoff fra norsk fiskeri- og havbruksnæring

​Marint restråstoff utgjør en viktig verdiskapende ressurs i norsk fiskeri- og havbruksnæring, og det aller meste blir bragt til land  og tatt hånd om på en god måte. Restråstoff bidrar allerede til en betydelig verdiskaping i næringen, men potensialet for økt utnyttelsesgra ...
Prosjektnr: 901585
Varighet: 2019 - 2020
Status: Avsluttet

Pris og kvalitet i førstehåndsmarkedet for hvitfisk

De fleste aktørene i hvitfisknæringen er enig om at det er liten sammenheng mellom kvalitet og pris for fersk torsk (og andre fiskeslag) landet av kystflåten. Dette er et problem ettersom prismekanismen i markedet ikke ser ut til å virke på en måte som premierer kvalitet. Da er d ...
Prosjektnr: 901573
Varighet: 2019 - 2021
Status: Avsluttet

Økonomiske og miljømessige konsekvenser av reguleringer og institusjonelle rammer for fiskeriene

Myndighetene må balansere ulike hensyn når de utformer fangstreguleringer og institusjonelle rammer for fiskeriene. I norsk fiskeriforvaltning har den miljømessige dimensjonen blitt høyt prioritert gjennom strenge adgangsbegrensninger og totalkvoter. Den økonomiske dimensjonen er ...
Prosjektnr: 901533
Varighet: 2019 - 2019
Status: Avsluttet

Ressursrentebeskatning i fiskeri: Kunnskapsstatus, samt erfaringer fra andre fiskerinasjoner

​Prosjektet er aktualisert av pågående diskusjon om eventuell innføring av ressursrentebeskatning i fiskerinæringen. I den anledning er det behov for å få en oppdatert kunnskapsstatus på området. Denne inkluderer en kortfattet oversikt over forskningen som er gjort omkring ressur ...
Prosjektnr: 901500
Varighet: 2018 - 2020
Status: Avsluttet

Fartøyenes fangst- og føringskapasitet og kvalitet på landet hvitfisk: Bedre kvalitet på landinger av hvitfisk fra kystflåten

Råstoffkvalitet er en stor utfordring i hvitfiskbransjen, og det er dokumentert at betydelige verdier går tapt som følge av kvalitetsutfordringer. I tillegg er det rimelig å anta at manglende kvalitet fører til at markedets fulle potensial ikke blir utnyttet fullt ut, noe som ogs ...
Prosjektnr: 901429
Varighet: 2017 - 2019
Status: Avsluttet

Dokumentasjon av sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring (SocSus)

De siste 20 årene har det kommet stadig flere initiativer for sertifisering knyttet til miljømessig bærekraft. Kundene, først og fremst supermarkedene, har i senere år begynt å etterspørre dokumentasjon også av sosial bærekraft. En viktig del av bakgrunnen for diskusjonen om ...
Prosjektnr: 901266
Varighet: 2016 - 2018
Status: Avsluttet

Fremtidige effekter av strukturering på sjø og på land

Dette prosjektet vil analysere effekter av strukturutviklingen i villfangstnæringen. I prosjektet vil hele verdikjeden analyseres. Oppmerksomheten vil særlig rettes mot effekter av offentlige virkemiddel som har som ambisjon å påvirke strukturutviklingen.Norsk fiskerinæring gjenn ...
keyboard_arrow_up