Til innholdet

Prosjektnummer

901153

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901153
Status: Avsluttet
Startdato: 01.09.2015
Sluttdato: 28.02.2017

Lusespyling: Fullskala dokumentasjon av effekt på lakselus og fiskevelferd

• Undersøkelsen har vist at spyling av fisk på flåten “Enabler One” fjerner mellom 81–100 % av de bevegelige lus og 76–90 % for kjønnsmodne hunnlus.
• Oppsamlingssystemet for lus har mangler og bør forbedres for å sikre mot spredning av lus under behandling
• Veterinærinstituttet anbefaler etter denne gjennomgangen av “Enabler One” å sette en øvre grense på fiskestørrelse til 3,8 kg.
• Overvåking av gjelleblødninger er viktig fordi det antas å være hovedårsak til dødelighet, tillegg til skjelltap/hudblødninger.

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige rapportering
Undersøkelsen har vist at spyling av fisk på flåten “Enabler One” fjerner mellom 81–100 % av de bevegelige lus og 76–90 % for kjønnsmodne hunnlus.

Basert på velferdsregistreringen påvirker teknologien fiskevelferd i varierende grad. Man må ta hensyn til fiskestørrelse, forhold rundt trengingen samt innstillinger med tanke på vanntrykk for å sikre en akseptabel fiskevelferd.

Gitt at forhold rundt trengingen fungerer, riktig innstilling av spyleren, ikke for stor laks og at laksen ikke er påkjent/skadet før behandling, kan teknologien ivareta fiskevelferd. Det anbefales å benytte standardiserte scoringsprotokoller til evaluering for å bygge opp tallmateriale som benyttes som grunnlag for når man av velferdsmessige årsaker må avbryte avlusingen.

For gjentatte avlusinger bør særlig gjeller, skjelltap og snuteskader følges opp nærmere.

Oppsamlingssystemet for lus har mangler og bør forbedres for å sikre mot spredning av lus under behandling

Veterinærinstituttet anbefaler etter denne gjennomgangen av “Enabler One” å sette en øvre grense på fiskestørrelse til 3,8 kg.

Det anbefales å ta stikkprøver av fisken før/etter avlusing og under drift, for å sikre riktig innstilt utstyr for å sikre god avlusingseffekt og fiskevelferd.

Overvåking av gjelleblødninger er viktig fordi det antas å være hovedårsak til dødelighet, tillegg til skjelltap/hudblødninger.

En videre drift og utvikling vil vise om teknologien holder mål, og det ansees viktig å fortsette å systematisere og dokumentere erfaringer man gjør seg i praktisk bruk for å få et større erfaringsgrunnlag og sammenlikningsgrunnlag til andre håndteringssystem og avlusingsmetoder.

Mekanisk behandling av laks for å fjerne lus er nå en viktig metode og resultatene fra dette prosjektet kan danne mønster for hvordan og hvilke betingelser som er viktige for å lykkes.  Fiskens velferd er vesentlig og metoder for å bedømme effekt av behandlingen kan sikre redusert belastning på fisk og lavere svinn.
Mekanisk fjerning av lakselus ved spyling med vann er en metode som har vært under utvikling de siste årene for å fremskaffe alternativer til medikamentell avlusning. Systemet, utprøvd av Marine Harvest Norway (MHN) og utviklet i samarbeid mellom Flatsetsund Engineering AS (FLS) og MHN, består blant annet av en ejektorpumpe som kan brukes til både flytting av fisk og fjerning av lus. Det foreligger en pilotutprøving av luseeffekt og velferd (Nilsen et al., 2010), men det er behov for mer omfattende dokumentasjon av systemet slik det foreligger i dag, da nåværende system skiller seg vesentlig fra systemet brukt under disse pilotutprøvingene.
 
Det foreligger i Akvakulturdriftsforskriften et krav (§20) om at “Nye metoder og tekniske løsninger skal være utprøvd og dokumentert velferdsmessig forsvarlig før de tas i bruk”. Gjennom prosjektet vil både velferd til fisk og effekt mot lus bli dokumentert.

Gjennomføring av et slikt dokumentasjonsprosjekt følger Veterinærinstituttets mål beskrevet i instituttets handlingsplan der det bl.a. står at instituttet har et ansvar for å sikre dyrenes (herunder fiskens) helse og velferd.
Å dokumentere fiskevelferd og effekt mot lus ved mekanisk fjerning av lus ved bruk av lusespyling i oppsatt system.
Prosjektet skal bidra til tilgjengeliggjøring av velferdsmessig testet ny teknologi for å fremskaffe alternativer til medikamentell avlusning. Oppdrettsnæringen har et økende behov for alternative avlusingsstrategier.
Det er ønskelig å gjennomføre detaljerte velferdsregistreringer på tre produksjonslokaliteter der en i tillegg innhenter informasjon om dødelighet, lus, fôring, samt spesielle hendelser fra alle merdene i anlegget fra 3 uker før systemet ble benyttet til og med 3 uker etter behandling. På hver lokalitet gjennomføres detaljert velferdsregistrering på 40 fisk per gang og data registreres i henhold til protokoll som justeres i forhold til dokumentasjonsbehovet. Vurdering av effekt mot lus inngår som en del av dokumentasjon, og alle merdene rett før og rett etter behandling må telles. Utover dette brukes lusetall fra rutinemessig telling. Som mål på stress vurderes det å benytte kortisolmålinger og muskel pH.

Det benyttes fiskehelsepersonell til gjennomføring og oppfølging av velferdsregistering på lokaliteter som vil inngå i utprøving. Den dagen avlusning/håndtering gjennomføres, dag 0, vil Veterinærinstituttet være til stede under gjennomføring, og påfølgende registrering, uke 1, 2, og 3, gjennomføres av eksternt fiskehelsepersonell.

Data fra velferdsregistrering, lusetall, dødelighet og fôrforbruk sammenstilles og analyseres statistisk og vurderes, for å avdekke hvordan fiskevelferden påvirkes under oppnådd avlusingseffekt. Det leveres en rapport hvor effektene beskrives.
Vellykket gjennomføring med gode resultater som viser god fiskevelferd og god avlusingseffekt vil gjøre teknologien mer aktuell for næringen. Resultater fra prosjektet vil bli beskrevet i en rapport. Formidling fra prosjektet vil i tillegg bli utført i dertil egnede konferanser og møter.
keyboard_arrow_up