Til innholdet

Prosjektnummer

901652

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901652
Status: Pågår
Startdato: 01.09.2020
Sluttdato: 01.03.2022

Effekt og velferd ved bruk av rensefisk og luseskjørt (EFFEKTIV)

​Ikke-medikamentelle og forebyggende metoder, og som bruk av rensefisk, benyttes ofte som kompletterende strategier i lusebekjempelsen. Men effekt av tiltakene er vanskelig å dokumentere på grunn av at mange faktorer påvirker effekt samtidig. Det er store variasjoner i bruk av rensefisk (Skiftesvik m.fl. 2013; Imsland m.fl. 2018) og luseskjørt (Grøntvedt m.fl. 2018; Bui m.fl. 2020) med hensyn til praktisk drift. Det er variasjon i valg av fiskestørrelse og tidspunkt for utsett, valg av teknologi og oppfølging i form av supplerende utsett av rensefisk eller skifte av skjørt. Miljø- og driftsvariabler på de enkelte lokaliteter kan også påvirke praktisk bruk og effekt av tiltakene.

En nylig effektvurdering av rensefisk, basert på nasjonale data fra Barentswatch, så imidlertid liten og varierende effekt av rensefisk mot lus (Barret m.fl. 2020). I et annet studie har en benyttet estimerte rensefiskinnblandinger, og ved analyse i statistiske populasjonsmodeller sett en klar effekt av leppefisk, men mindre effekt av rognkjeks (av hvert stadium) (M. Aldrin, R. B. Huseby, 2019a). Vurdering av effekt ved bruk av rensefisk er komplisert, og det er ingen god forklaring til de sprikende resultatene. Det er ukjent hvor stor rensefiskinnblandingen er til enhver tid, og det er mer utfordrende å avdekke en liten, men jevn effekt, enn en større og umiddelbar effekt, slik som ved behandlinger. Videre kan det være regionale forskjeller i effektivitet ved bruk av ulike rensefiskarter, som et resultat av sjøtemperatur, ulike driftsmåter og andre faktorer.

Det er et generelt behov for mer kunnskap om effekt av rensefisk. Fiskevelferd hos rensefisk har fått økende oppmerksomhet de siste årene. Dødeligheten blant rensefisk er uakseptabelt høy, og Mattilsynets tilsynskampanje som ble avsluttet i 2019 konkluderte med at det er stor usikkerhet forbundet med dødelighetstallene som registreres, og at man kan anta at registrert tap av fisk i sjøfasen er lavere enn den reelle dødeligheten. En utfordrende helsesituasjon sammen med manglende kontroll på dødelighet utgjør en betydelig velferdsutfordring.

Nylig ble det indikert at kombinert bruk av luseskjørt, rensefisk, funksjonelt fôr og bruk av undervannslys kan bidra til å redusere luseinfestasjoner på laks i oppdrettsmerder over lengre tid (Bui m.fl. 2020). Velferden til laksen ble ikke endret som følge av disse metodene, mens velferden til rensefisken var ikke vurdert. Dette studiet og andre gjennomført av forskningsgruppen i EFFEKTIV (Imsland m.fl. 2014a, 2018) har indikert positive effekter av kombinert bruk av luseskjørt og rensefisk, mens en helhetlig effekt- og velferdsvurdering gjenstår og er derfor det overordnete målet i EFFEKTIV.
​Hovedmål
Å dokumentere effekt av og fiskevelferd ved bruk av rensefisk og skjørt og kombinasjon av disse metodene i lakseoppdrett.

Delmål
1. Å dokumentere effekt av og fiskevelferd ved bruk av rognkjeks til forebygging og kontroll av lakse- og skottelus.
2. Å beregne effekter av leppefisk på luseforekomster under varierende miljø- og driftsbetingelser, samt dokumentere velferdsutvikling hos lusekontrollerende leppefisk.
3. Å utarbeide protokoll for beste praksis ved bruk av rensefisk og luseskjørt gjennom brukerundersøkelser og stor-skala testing.
4. Å avdekke, vurdere og prioritere videre FoU-behov for å øke næringens mulighet i målrettet bruk av rensefisk og luseskjørt for forebygging og kontroll av lakse- og skottelus.
​Høy infestasjon og økt smittepress av lakse- og skottelus er et fiskevelferdsproblem, bidrar til mange behandlinger som kan redusere vekst og overlevelse hos laks og bidra til økt stress. EFFEKTIV prosjektet vil ta for seg problemstillinger ved bruk av rensefisk og luseskjørt som er høyst aktuelle for hele den norske oppdrettsnæringen. Spørsmål rundt effekt av, og velferdsutfordringer ved bruk av rensefisk, må belyses, og forbedringstiltak må defineres for at disse tiltakene fortsatt skal kunne brukes som forebyggende mot lus. Luseskjørt har nå vært i bruk i nesten 10 år. Systematisert gjennomgang av effekt vil kunne avdekke optimalt bruk av denne metoden under ulike miljøforhold.

Nylige funn fra tidligere og pågående FoU-prosjekter vil i tillegg til forskning som gjennomføres i EFFEKTIV-prosjektet systematiseres og brukes for å dokumentere effekt av og fiskevelferd ved bruk av rensefisk og skjørt. Prosjektet er derfor av stor betydning for oppdrettsnæringen i hele landet. Effektiv og veldokumentert bruk av målrettete forebyggings- og kontrolltiltak vil kunne øke lønnsomheten hos næringen.
​Prosjektet er organisert i arbeidspakker (AP-er). I første del av prosjektet (AP1–3) vil det gjennom en kombinasjon av skrivebordsstudier, feltstudier, analyse av produksjonsdata og erfaringskartlegging, samles og systematiseres kunnskap om effekt av og fiskevelferd ved bruk av rognkjeks (AP1), leppefisk (AP2) og luseskjørt (AP3) som forebyggende tiltak mot lus.

Presentasjoner fra et arbeidsmøte om erfaringer med bruk av skjerming kan lastes ned her: Erfaringsseminar juni 2021​

Videre vil en i AP4 gjennomføre en stor-skala studie for å vurdere fiskevelferd og beiteeffektivitet hos rognkjeks og berggylt etter at de er overført til oppdrettsmerder i sjø.

I AP5 skal prosjektfunnene oppsummeres, og fremtidige FoU-behov vil bli vurdert og prioritert, i samarbeid med referansegruppen i prosjektet.

AP6 tar for seg formidling av prosjektet som vil bli gjennomført som populærvitenskapelige og vitenskapelige artikler og fagrapporter. Resultater fra prosjektet vil bli presentert på seminar i regi av FHF, Norges forskningsråd og Norwegian Innovation Clusters (NCE) sitt rognkjeksforum i Bodø. Anbefalinger fra prosjektet vil bli tilrettelagt slik at de dekker bruk av rensefisk og luseskjørt i hele landet.
​Statusrapporter vil bli gitt på rensefiskkonferanser/samlinger i regi av FHF og/eller andre. Det vil også bli produsert populærvitenskapelige sammendrag for bruk i nyhetsbrev eller artikler til f.eks. Norsk Fiskeoppdrett.

Næringsdeltagere i prosjektet driver lakseproduksjon i følgende produksjonsområder: PO2, PO3, PO4, PO6, PO7, PO8, PO9, PO12 og PO13. De representerer derfor, relativt godt, hele landet. Anbefalinger fra prosjektet vil bli tilrettelagt slik at de dekker bruk av rensefisk og luseskjørt i hele landet.
keyboard_arrow_up