Til innholdet
93 %
61 %
40 %
78 %
49 %
61 %
91 %
66 %
95 %
66 %
54 %

I 92,9 % av prosjektene vurderer næringsaktørene at prosjektet i stor eller moderat grad er et verdifullt bidrag til utvikling av næringen

60,9 % av prosjektene gir et stort ellermoderat bidrag til bedret bærekraft

I 39,6 % av prosjektene er alle målene eller alle mål og mere til oppnådd

I 78,1 % av prosjektene har vi i stor eller moderat grad lyktes i å kommunisere resultatene

I 48,8 % av prosjektene kan resultater i stor grad implementeres og skape verdier i næringen

I 60,5 % av prosjektene vurderer næringen at prosjektet i stor eller moderat grad bidrar til økt nyskaping eller innovasjon

I 90,5 % av prosjektene kan resultatene i stor eller moderat grad tas i bruk

66 % av prosjektene bidrar i stor eller moderat grad til økt verdiskaping i næringen

94,5 % av prosjektene har oppnådd noen av målene, alle målene eller alle målene og mere til

I 65,7 % av teknologiprosjektene vurderer næringen at resultater fra prosjektet forventes å bli implementert i nye produkter eller prosesser

I 54,3 % av prosjektene vurderes det at prosjektet vil gi høy avkastning eller en avkastning lik normalen i bransjen

Havbruk 2021

Havbruk er en svært forskningsintensiv sektor i norsk sjømatnæring. Siden havbruk utgjør over 70 % av eksportverdien fra næringen, bidrar FHF tilsvarende med FoU til havbrukssektoren, som med det også er det klart største området i FHF.

Sykdom, samt utfordringer i forbindelse med håndtering av laks er fortsatt de største helse og velferdsproblemene. I mange tilfeller er ikke laksen tilstrekkelig robust til å takle påkjenningene den går igjennom. Forebygging mot lus og det å styrke fiskens robusthet har derfor vært viktige prioriteringer hvor det har fremkommet resultater i 2021. I tillegg har det blitt levert resultater på miljødokumentasjon. Nye dietter og nye produksjonsformer krever også ny kunnskap for å sikre en frisk fisk med en forutsigbar kvalitet, hvor FHF har hatt aktivitet i året som gikk.

Gode rammebetingelser er avgjørende for havbruksnæringens videre utvikling, og er derfor også høyt prioritert og beskrevet her.

Aktørene i havbruksnæringen er bredt involvert i både prioriteringer og de enkelte prosjekter. Dette omfatter faggrupper, ressursgrupper og ikke minst referansegrupper på prosjektnivå.

Det er ikke funnet noen indikasjoner på at lakselus kan bruke begroing som et mikrohabitat, og vasking av nøter forandret ikke tetthetene av planktoniske lus inne i merden.

Resultater og aktiviteter havbruk 2021 samlet

Viktige resultater og aktiviteter Fiskehelse og fiskevelferd

Det er dokumentert at oljebaserte PD-vaksiner medfører en forbigående feil i laksens ryggvirvler ved vaksineringstidspunkt som kan utvikle seg til korsstingsvirvler i senere livsstadier, en risiko som øker ved høy temperatur etter utsett i sjø.
Det er dokumentert at oljebaserte PD-vaksiner medfører en forbigående feil i laksens ryggvirvler ved vaksineringstidspunkt som kan utvikle seg til korsstingsvirvler i senere livsstadier, en risiko som øker ved høy temperatur etter utsett i sjø.
Det er dokumentert at vannkvalitet, spesielt tilsetting av sjøvann under produksjonen, er den mest sannsynlige faktor for å utløse nefrokalsinose i settefiskanlegg.
Det er dokumentert at vannkvalitet, spesielt tilsetting av sjøvann under produksjonen, er den mest sannsynlige faktor for å utløse nefrokalsinose i settefiskanlegg.
Et nytt prosjekt skal sammenstille erfaringsbasert kunnskap fra både inn- og utland, kombinert med vitenskapelig dokumenterte fakta, for å bygge opp en beste praksis-anbefaling for produksjon av storsmolt i RAS-anlegg.
Et nytt prosjekt skal sammenstille erfaringsbasert kunnskap fra både inn- og utland, kombinert med vitenskapelig dokumenterte fakta, for å bygge opp en beste praksis-anbefaling for produksjon av storsmolt i RAS-anlegg.
To nye prosjekter skal fremskaffe ny kunnskap som kan lede til effektive biosikkerhetstiltak mot den truende laksesykdommen pasteurellose.
To nye prosjekter skal fremskaffe ny kunnskap som kan lede til effektive biosikkerhetstiltak mot den truende laksesykdommen pasteurellose.
Det er dokumentert at svabring av overflater (ryggfinner og gjelle) egner seg til å påvise tilstedeværelse av ILA på populasjonsnivå, spesielt i fisk uten kliniske symptomer.
Det er dokumentert at svabring av overflater (ryggfinner og gjelle) egner seg til å påvise tilstedeværelse av ILA på populasjonsnivå, spesielt i fisk uten kliniske symptomer.

Viktige resultater og aktiviteter Kvalitet laksefisk

Funn indikerer at melaninflekker er et resultat av en betennelsesreaksjon.
Funn indikerer at melaninflekker er et resultat av en betennelsesreaksjon.
Det er dokumentert at ribbeinsbrudd hos laks kan føre til utvikling av røde og melaniserte endringer i laksefilet, men et prosjekt har vist at endringene ikke kan forklares av ribbeinsbrudd alene.
Det er dokumentert at ribbeinsbrudd hos laks kan føre til utvikling av røde og melaniserte endringer i laksefilet, men et prosjekt har vist at endringene ikke kan forklares av ribbeinsbrudd alene.
Det er påvist L. monocytogenes og andre listeria-arter i fôr, i produksjonsmiljø for fôr og på overflaten av fisk i sjøfasen.
Det er påvist L. monocytogenes og andre listeria-arter i fôr, i produksjonsmiljø for fôr og på overflaten av fisk i sjøfasen.
Det er dokumentert at salterstattere kan anvendes i produksjon av røkelaks, noe som vil være et bidrag til å redusere salt i kostholdet.
Det er dokumentert at salterstattere kan anvendes i produksjon av røkelaks, noe som vil være et bidrag til å redusere salt i kostholdet.
Et prosjekt har vist at salter som hemmer kontaminering av listeria, i liten grad påvirker smaksprofilen til røkt laks.
Et prosjekt har vist at salter som hemmer kontaminering av listeria, i liten grad påvirker smaksprofilen til røkt laks.
Det er vist at innfrosset laksefilet som er lagret ved -30 °C i opptil fire måneder, har veldig like kvalitetsegenskaper som fersk laksefilet.
Det er vist at innfrosset laksefilet som er lagret ved -30 °C i opptil fire måneder, har veldig like kvalitetsegenskaper som fersk laksefilet.

Viktige resultater og aktiviteter Havbruk og miljø

Nettsiden www.rensefiskskolen.no er etablert for å bidra til formidling av kunnskap om fangst, transport og bruk av rensefisk.
Nettsiden www.rensefiskskolen.no er etablert for å bidra til formidling av kunnskap om fangst, transport og bruk av rensefisk.
Det er utviklet grunnlag for en metode for automatisk deteksjon av luselarver i frie vannmasser i havet ved hjelp av unike «fluorescens-fingeravtrykk».
Det er utviklet grunnlag for en metode for automatisk deteksjon av luselarver i frie vannmasser i havet ved hjelp av unike «fluorescens-fingeravtrykk».
Det er vist at luselarvenes adferd er mer komplisert enn tidligere antatt, og at preferanser for å oppholde seg rett under eller nær overgangen mellom to saltholdigheter (haloklin) overskygger innflytelsen fra lys.
Det er vist at luselarvenes adferd er mer komplisert enn tidligere antatt, og at preferanser for å oppholde seg rett under eller nær overgangen mellom to saltholdigheter (haloklin) overskygger innflytelsen fra lys.
Det er ikke funnet noen indikasjoner på at lakselus kan bruke begroing som et mikrohabitat, og vasking av nøter forandret ikke tetthetene av planktoniske lus inne i merden.
Det er ikke funnet noen indikasjoner på at lakselus kan bruke begroing som et mikrohabitat, og vasking av nøter forandret ikke tetthetene av planktoniske lus inne i merden.
Lusekonferansen 2021 ble gjennomført digitalt med 1128 deltakere fra 357 bedrifter, og bidro til resultatformidling og dialog om hvordan lakselus kan forebygges og kontrolleres.
Lusekonferansen 2021 ble gjennomført digitalt med 1128 deltakere fra 357 bedrifter, og bidro til resultatformidling og dialog om hvordan lakselus kan forebygges og kontrolleres.
Det er utviklet en ny metode for å nøytralisere hydrogenperoksid (H2O2) etter avlusning for å redusere negative miljøeffekter.
Det er utviklet en ny metode for å nøytralisere hydrogenperoksid (H2O2) etter avlusning for å redusere negative miljøeffekter.
Nettsiden www.hindreromming.no er videreutviklet og benyttes mye til opplæring om rømmingsforebygging.
Nettsiden www.hindreromming.no er videreutviklet og benyttes mye til opplæring om rømmingsforebygging.
Det er iverksatt et prosjekt for å finne frem til beste tiltak for å unngå utfordringer med pigghå som skader nøter og laks.
Det er iverksatt et prosjekt for å finne frem til beste tiltak for å unngå utfordringer med pigghå som skader nøter og laks.

viktige resultater og aktviteter Fôr og fôrressurser

Nytt tverrfaglig prosjekt skal fremskaffe kunnskap om hvordan samspill mellom fett og fettsyrer, sink og kolesterol i fôret påvirker laksens helse og robusthet i ulike deler av produksjonssyklusen.
Nytt tverrfaglig prosjekt skal fremskaffe kunnskap om hvordan samspill mellom fett og fettsyrer, sink og kolesterol i fôret påvirker laksens helse og robusthet i ulike deler av produksjonssyklusen.

Viktige resultater og aktiviteter Rammebetingelser havbruk

En komparativ analyse av norsk og global akvakultur med hensyn til fôreffektivitet, bærekraft og klimaavtrykk er gjennomført.
En komparativ analyse av norsk og global akvakultur med hensyn til fôreffektivitet, bærekraft og klimaavtrykk er gjennomført.
Bærekraftportalen for havbruk er blitt videreutviklet, og det er etablert tidsserier for flere nye indikatorer.
Bærekraftportalen for havbruk er blitt videreutviklet, og det er etablert tidsserier for flere nye indikatorer.
Det er levert dokumentasjon av verdiskaping og ringvirkninger på fylkesnivå.
Det er levert dokumentasjon av verdiskaping og ringvirkninger på fylkesnivå.
Et prosjekt har utviklet kunnskap om og anbefalinger for fremtidens havbruksforvaltning.
Et prosjekt har utviklet kunnskap om og anbefalinger for fremtidens havbruksforvaltning.
keyboard_arrow_up