Til innholdet

Prosjektnummer

900609

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900609
Status: Avsluttet
Startdato: 15.07.2011
Sluttdato: 31.12.2013

Bestander og fangstkvalitet av leppefisk

Bestander og fangstkvalitet leppefisk
Sammensetningen av leppefiskarter er signifikant (lite sannsynlig at resultatet har oppstått tilfeldig) forskjellige mellom alle lokalitetene som ble undersøkt, også mellom lokaliteter som ligger nær hverandre. De dominerende artene var grønngylt og bergnebb alle steder foruten Smøla som bare hadde bergnebb i fangstene. Det ble funnet vekstforskjeller for noen arter leppefisk mellom lokaliteter, der lavest vekst ble funnet i Austevoll-området. Det ble ikke funnet lavere vekst for leppefisk i de nordlige deler av utbredelsesområdet. Det ble funnet vekstforskjeller mellom kjønnene hos grønngylt i de fleste områdene de forekommer, og hannene vokser raskest.

Fangstraten av kommersiell størrelse av leppefisk var 30–50 % høyere i ruser enn i teiner. Ruser gir lavere andel av bifangst (33 %) av undermåls leppefisk (< 11 cm) enn teiner (54 %). For bifangst av andre arter har ruser litt høyere (5–10 %) andel enn teiner (4–7 %). Fluktåpninger på 13 x 70 mm, av type Carapax og OK Marine er det tiltaket som gav størst reduksjon i bifangst – med en nedgang i på henholdsvis 72 % for ruse og 52 % for teine. Bruk av not-rist, 70 mm halvmasker, i første kalven på rusen reduserte fangst av større torsk og taskekrabbe. Men anbefaler derfor bruk av denne type not-rist i tider på året med mye stor predator fisk, krabbe og hummer. En fant ingen klare sammenhenger mellom redskap eller ståtid på kvalitet/ overlevelse ved lagring. Resultatene støtter opp om gjeldende tekniske reguleringer som foreskriver at leppefisk redskap må røktes minst en gang per dag, ståtider utover ett døgn gir ingen ytterligere økning i fangstrate for verken ruser eller teiner. Man fant en klar sammenheng mellom kvalitet / overlevelse og sesong. Forskergruppens anbefaling er at en unngår håndtering (fangst, transport og oppbevaring) av gytemoden fisk – da håndtering i denne perioden gav en betydelig dødelighet (18 % dødelighet for grønngylt) sammenlignet med utenom gytesesong (0,5 % dødelighet).

For å kartlegge sykdommer og parasitter som bakgrunn for å evaluere risiko for smittespredning forbundet med flytting av leppefisk og bruk av leppefisk i oppdrettsmerder, ble det gjennomført en prøvetaking av villfanget leppefisk som ble oppbevart i kar eller små merder etter fangst. I 2011 ble det fanget inn og fulgt opp to partier fisk i forbindelse med prosjektets merkeforsøk i Hardanger, i henholdsvis juli og september. Det var høyere dødelighet i gruppen som ble samlet inn i juli enn i gruppen som ble tatt inn i september. Det ble i juli 2012 samlet inn villfanget leppefisk til helsestudier på fem lokaliteter: Leka, Flatanger, Austevoll, Flødevigen og Tjøme. Artssammensetningen i fangstene varierer geografisk. Det ble tatt ut prøver fra ca. 30 fisk pr lokalitet. Det var relativt lav dødelighet og innslag av synlig syk fisk i de innsamlede gruppene fra Tjøme, Flødevigen, Leka og Flatanger. Gjennomgående ser bergnebb ut til å være mest robust, har høyest overlevelse og ser ut til å mestre forholdene i merd best. Grønngylt fremtrer som mer sårbar, viser tydelige tegn på stress og har hyppig sårutvikling. Det ble isolert bakterier fra både syk fisk og fisk som ikke viste tegn til sykdom. Av disse er flere ulike Vibrio-isolater og Aeromonas salmonicida-stammer isolert fra nyre hos både berggylt, gressgylt, grønngylt og bergnebb, noe som viser at fisken har systemiske infeksjoner forårsaket av ulike bakterier. På Austevoll ble innsamlingene knyttet opp mot aktiviteten i delprosjekt 2 og fulgt opp ved oppstart av overlevingsforsøk og prøvetaking av svimere og nylig død fisk ved fire tidspunkt i løpet av forsøksperioden.

Resultatene viste også her at dødeligheten, hovedsakelig hos grønngylt, er høyere i juli enn i september. Data fra bakterieanalyser viser funn av Aeromonas salmonicida subspecies achromogenes og Vibrio splendidus, Vibrio tapetis og Vibrio ichtyoenteri. Dette gir viktig informasjon om mulig dødsårsak hos fisken, og indikerer et utbrudd av atypisk furunkulose hos grønngylt oppbevart i tre av ni merder i juli.

Prøver fra nyre ble analysert for Viral hemorrhagisk septikemivirus (VHSV) og Piscine Reovirus (PRV) med sanntids revers transkriptase-PCR. Alle virusanalyser var negative.

Overlevelse hos leppefisk (Labridae): Effekt av redskap og ståtid
Villfanget leppefisk brukes som lusespisere i oppdrettsnæringen, hvor de slippes ut i merdene sammen med laksen. Overlevelsen til leppefisken i merdene kan påvirkes av en rekke forhold, som for eksempel temperatur, modningsstatus (sesong), fysiologiske tilstand (helsetilstand), ståtid, håndtering, fysisk skade (skjelltap) og oppbevaring (tetthet). Disse forholdene er her forsøkt belyst.

Leppefisk av alle de kommersielt aktuelle artene: grønngylt, gressgylt, berggylt og bergnebb, ble fanget ved hjelp av ruser eller teiner med ulik ståtid. Fisken ble så plassert uavhengig av art og i forhold til fangstredskap og ståtid i 15 m3 merder i en tetthet på mellom 150 og 300 fisk per merd. Fisken ble fôret med frosne reker (så mye de ønsket) daglig over en 6-ukersperiode (28. juni til 13. august 2012). Det ble notert antall død fisk per art per merd hver 2. dag.

Ved endt forsøk ble art, lengde og fysiske tilstand (ytre skader) registrert for alle overlevende fisk. Resultatene viser ingen sammenheng mellom overlevelse og antall fisk i merden (med tettheter opp til 20 fisk per m3). Dødeligheten var noe høyere på rusefanget grønngylt sammenlignet med teinefanget grønngylt. For øvrig fant man ingen tydelig effekt av redskap eller redskapens ståtid på fiskens overlevelse. Der var veldig lite ytre skader på fisken.

Gressgylt hadde noen svarte flekker og litt sammenvokste finner. Dødeligheten var høyere om sommeren enn om høsten. Om sommeren hadde grønngylt og gressgylt en dødelighet på henholdsvis 18 og 15 %, bergnebb 8 % og berggylt 3 %. Tilsvarende forsøk fra oktober 2011 viste tilnærmet ingen dødelighet (under 5 ‰) uavhengig av art. Den forholdsvis høye dødeligheten særlig på grønngylt og gressgylt om sommeren skyldes trolig en høy dødelighet blant gytemoden fisk.
Det har vært en stor økning i fiske etter leppefisk til bruk som rensefisk (luseplukker) i lakseoppdrett. Det er begrenset kunnskap om artenes biologi og bestandsstørrelser. Dagens fangstmetoder har et stort forbedringspotensiale med hensyn på reduksjon av bifangst og økt kvalitet på fangsten. Leppefisken må være skadefri for å gjøre en jobb som rensefisk. Fisken kan også pådra seg skader når den mellomlagres og transporteres noe som sterkt reduserer fiskens nytteverdi. Ansvarlig og bærekraftig fangst av leppefisk baserer seg på kunnskap om artenes biologi og bestandstrukturen  målrettet fangst, at eventuell mellomlagring  tar hensyn til leppefiskens behov og atferd, samt en skånsom transport av fisken frem til oppdrettsanleggene.

Bærekraftig bruk av marine ressurser er klart forankret i Havforskningsinstituttets strategi, og prosjektet er også forankret i FHF sin handlingsplan med hensyn til bærekraftig fangst basert på skånsomt og selektivt fiske og å forbedre forholdet mellom fiskeri og akvakultur. Fangst og bruk av leppefisk i lakseoppdrett baserer seg på et samarbeid mellom fiskere og oppdrettere.
1. Å fremskaffe nødvendig kunnskap om ansvarlig fangst av leppefisk basert på:
– kunnskap om artene og bestandene
– en forbedret og skånsom fangstteknologi
– mellomlagring som minimaliserer skade og stress hos fisken
– skånsom transport frem til oppdretter
2. Å starte arbeidet med å identifisere eventuelle områder med mye sykdom og parasitter hos leppefisk i vill tilstand, i den hensikt å hindre spredning av disse til “nye” områder og til fisk i oppdrettsmerdene.
Økt kunnskap om leppefiskeartenes biologi og bestandsstørrelser gjør en i stand til å gi mer korrekte råd om bærekraftig fangst. Uten denne kunnskapen må man basere seg på føre-var-prinsippet. En målrettet fangst ved hjelp av fangstredskap som reduserer bifangst og minimaliserer skader på ønsket fisk vil ha nytteverdi for fiskere og oppdrettere. En målrettet fangst reduserer ekstraarbeid for fiskerne og reduserer svinnet. Mer skånsom fangst vil gi bedre kvalitet på fisken, noe som er helt avgjørende for at fisken vil gjøre nytte som lusespiser i lakseoppdrett. Økt kunnskap om hvordan leppefisken bør mellomlagres og transporteres vil redusere skadeomfanget en ser i dag. Skadet fisk gjør ingen nytte.

Oppsummert
Korrekt uttak av leppefisk, mindre svinn, mindre skader, bedre fiskevelferd, mindre arbeid for fiskere, bedre kvalitet på leppefisken oppdretterne kjøper (god kvalitet er avgjørende for at leppefisken gjør nytte for seg i oppdrettsanleggene).
Bestander og biologi
Det vil bli benyttet merking – gjenfangst for å få oversikt over bestandsstørrelsen for de ulike artene i utbredelsesomådet. Det vil bli brukt silikonmerker som sprøytes under huden til fisken. Forsøk utført av Per Andersen (marin konsulent i Nord-Trøndelag fylkeskommune) har vist at det er ingen / ubetydelig merkedødelighet ved denne merkemetoden. Andersen vil for øvrig delta i prosjektet. Man forventer derfor å få gode estimat av bestandsstørrelsen i undersøkte områder.

Ruse og teiner fanger ulikt, og for å få litt mer innsikt i dette vil fiskemerkene bli satt på ulike steder avhengig om fisken er rusefanget eller fanget med teine.

Forskere eller teknikere fra Havforskningen vil i samarbeid med fiskere i referanseflåten merke fisk i utvalgte områder, og gjenfangst vil i de fleste tilfeller bli foretatt av fisker som rapporterer dette inn til prosjektet. Det blir satt av to dager til merking i hvert merkeforsøk. 

Ved å endre farge på merke hvert år og merke fisk i de samme områdene i de følgende år, kan en opparbeide seg kunnskap om hvordan bestand og bestandsstruktur endrer seg over tid, og også knytte det til fisketrykket som er i området. Ved å merke teinefanget fisk og rusefanget fisk vil en få kunnskap om hvordan de ulike fangstmetodene påvirker bestandene.

I forbindelse med merking vil all fisk bli bestemt til art og lengdemålt. En del fisk vil bli tatt ut og avlivet for å ta ut øresteiner for alderslesing, og mage/tarminnhold vil bli undersøkt hos disse fiskene. Dette vil gi kunnskap om veksthastighet for de ulike artene i området og også om hva de naturlig spiser og om de ulike artene spiser det samme. Ved å sette sammen vekstdata fra hele utbredelsesområdet så kan en få en oversikt over hvordan veksten endrer seg med utbredelsesområdet, og om de ulike artene følger samme mønsteret. Det vil bli tatt genetiske prøver fra fisk i hele utbredelsesområdet. Det er forventet at det kan være lokale stammer av noen av artene da leppefisk er svært stasjonære.

Fiskeridirektoratet kan pålegge fiskere å rapportere fangster på art, fangstredskap, tid og område. Imidlertid ønsker Fiskeridirektoratet at man skal benytte referansefiskere som mot betaling kan gi data av bedre kvalitet enn om alle fiskerne skal rapportere inn med den variasjonen en da kan forvente. Materialet fra referansefiskere vil bli analysert og rapportert, og sett i sammenheng med de øvrige innsamlede data. Man ønsker å knytte til seg 12 fiskere for å dekke opp utbredelsesområdet.

Fangst, mellomlagring og transport
Hensikten er å fremskaffe nødvendig kunnskap som kan bidra til å sikre at fremtidig fangst gjennomføres skånsomt, effektivt og i størst mulig grad uten bifangst, basert på prinsippet om bærekraftig høsting. Dette belyses ved å se på:
• hvilke redskap og modifikasjoner på redskap gir minst mulig bifangst (fase 1 i 2011).
• hvilke redskapstyper gir en best mulig kvalitet på leppefisk av de ulike artene (fase 1 i 2011).
• anbefalinger om bruk av fangstutstyr, spesielt røkting av teiner, ruser o.a. (fase 2 i 2012).
• anbefalinger om tiltak og kontroll under transport og oppbevaring av leppefisk for å gi minst mulig skader og stress (fase 2 i 2012).

Fase 1 – 2011
Bifangstkartlegging
Det vil bli samlet inn kvantitative data for bifangst (mengde og artssammensetning) for fiske med de to hovedredskapene som benyttes for fangst av leppefisk; teine og ruse. Innsamling vil skje i samarbeid med lokale fiskere ved at personell fra Havforskningen er med og registrerer all bifangst i en periode for et spesifisert antall redskap (anslagsvis 20 stk.) av hver type. Det vil bli samlet inn data fra minst to lokaliteter, fortrinnsvis en fjordlokalitet og en kystlokalitet. Enkelte leppefiskere hevder at teiner ikke er like egnet som ruser til fangst av berggylt. Forsøkene vil derfor undersøke om det er artsspesifikke effektivitetsforskjeller mellom ruse og teine.

Adferdsobservasjoner
Adferdsobservasjoner av fisk i fangstfasen gir verdifull informasjon både med hensyn til informasjon om redskapets fangsteffektivitet (inngangssannsynlighet og rømming) og fiskens atferd inne i teina etter at den er fanget. Denne type informasjon vil være svært verdifull når f.eks. modifikasjoner av kalvutforming og plassering av fluktåpninger skal undersøkes. Til disse forsøkene vil det benyttes videokamera med kabel til en observasjonbøye og trådløs overføring av bilder til en basestasjon eller logging av data på opptaker i en undervannspod i tilknytning til kameraet. Det vil også bli forsøkt med flere kamera samtidig. Siden fisket etter leppefisk skjer på grunt vann, vil det ikke være behov for lys.

Seleksjon/bifangstreduksjon
Det vil i fase 1 kun bli gjort innledende forsøk med fluktåpninger i teiner for å redusere bifangst av leppefisk under minstemål (11 cm) og småfisk av andre arter. Størrelsen på åpningene vil bli fastsatt på grunnlag av morfometrisk målinger av leppefisk og erfaringer næringen har gjort med fluktåpninger. Optimal plassering av åpningene vil bli basert på video-observasjoner av fisk fanget i teine/ruse. Forsøkene med fluktåpninger i teine vil bli gjort i tilknytning til adferdsforsøkene.

Kvalitet og overlevelse
Det vil bli gjort innledende sammenlignende fiskeforsøk med teiner og ruser for å kvantifisere overlevelse til villfanget leppefisk. Avhengig av forsøkslokalitet vil fisk bli overført til tanker eller merder hvor dødelighet registreres over en spesifisert periode (7–14 dager).

Fase 2 – 2012 (revidert)
Redskapsmodifikasjoner for bedre seleksjon og redusert bifangst
Det vil bli gjort komparative forsøk med fluktåpninger i teiner og ruser for å redusere bifangst av leppefisk under minstemål (11 cm) og småfisk av andre arter. Effekten av faktorer som størrelse, form og plassering av åpningene vil bli undersøkt i disse forsøkene.

Ved bruk av redskaper med fluktåpninger er det viktig å sikre at fisk som unnslipper ikke påføres skader. Det planlegges derfor forsøk med montering av oppsamlingskammer for fisk som unnslipper slik at denne fisken kan undersøkes for eventuelle skader (skjelltap o.l.).

Fluktåpninger løser ikke problemet med fangst av større fisk av mål- og bifangstarter. Det vil derfor bli gjort forsøk med modifikasjon av inngangspartiet (kalvene) til teiner og ruser for å undersøke om endring av størrelse og geometrisk form kan hindre fangst av større fisk. Slike innretninger vil også kunne hindre bifangst av oter som er et problem i enkelte områder. Det er viktig å sikre at disse redskapsmodifikasjonene ikke reduserer fangsteffektiviteten for fisk av kommersiell størrelse.

Kvalitet og overlevelse
Overlevelse til leppefisk kan påvirkes av en rekke forhold som sesong (for eksempel temperatur, fiskens fysiologiske tilstand/modningsstatus), ståtid og håndtering/oppbevaring ombord i fartøyet. Disse forhold vil bli forsøkt belyst og betydningen av hvert kvantifisert. I tillegg vil man undersøke i hvilken grad dødelighet primært er et resultat av fysisk skade (f.eks. skjellavskrapning) eller stress. Dette arbeidet vil bli samordnet med aktivitetene i den delen av prosjektet som skal kartlegge sykdommer og parasitter hos leppefisk.

Resultatene fra Fase 1 i prosjektet viste at det var ubetydelig dødelighet hos leppefisk fanget med teine og ruse i oktober. Fiskere har rapportert om høyere dødelighet tidlig i sesongen (juni–august). Forsøk vil derfor bli utført for å kvantifisere dødelighet hos leppefisk på denne årstiden.

Fiskere har også erfart at dødeligheten øker med økende ståtid. Det er derfor viktig å utføre forsøk for å fremskaffe kvantitative data som kan dokumentere forholdet mellom dødelighet og ståtid. Dette vil gi grunnlag for å etablere retningslinjer for tillatt ståtid i fisket etter leppefisk.

Leppefisk er knyttet til områder med tare- eller sjøgressvegetasjon hvor den lett kan finne skjul. Muligheter for å finne skjul kan derfor bidra til redusert stress og økt overlevelse i oppbevarings- og mellomlagringsfasen. Kunstig tare laget av plastfolie er utviklet for bruk i oppbevaringskar og merder. Effekten av disse vil bli testet i komparative forsøk.

Det er ønskelig med en mest mulig skånsom håndtering av både leppefisk og bifangst. Rask utsetting av undermåls leppefisk og annen bifangst vil gi redusert dødelighet (inkludert predasjon fra sjøfugl). Redskapsprodusenten OK Marine har utviklet en sorteringsenhet for leppefisk som minimerer lufteksponering og håndtering. Denne vil bli sammenlignet med manuell sortering for å vurdere effekten på overlevelse.
Leppefisk biologi og bestandsstruktur
15.12.2011 Faktaark om leppefiskstørrelser og maskevidde
15.01.2012 Rapport om artsfordeling og bestandsstørrelser i av de ulike artene av leppefisk de undersøkte områdene i 2011
15.02.2012 Rapport om alder og vekst hos de ulike artene i utbredelsesområdet
01.03.2012 Artikkel om arter og vekst i utbredelsesområdet ferdig for publisering i Norsk Fiskeoppdrett
15.03.2012 Artikkel om leppefiskstørrelser og rømming (sammen med Marine Harvest og Villa Organic) ferdig for publisering i Norsk Fiskeoppdrett
20.03.2012 Faktaark om fiskestørrelser og maskestørrelser og rømming for utdeling til oppdrettere og fiskere
01.12.2012 Klart manuskript for artikkel i fagfellevurdert tidsskrift om leppefiskartenes bestandsstruktur og vekst i utbredelsesområdet
 
Fangst
15.11.2011 Klar rapport fra bifangstforsøkene
01.02.2012 Utkast til artikkel i Norsk Fiskeoppdrett
15.03.2012 Rapport fra adferdsforsøkene
01.12.2012 Klart manuskript for artikkel i fagfellevurdert tidsskrift om bifangstforsøkene
keyboard_arrow_up